Сфери на дейност

Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти

Клиентите могат да разчитат на нашата правна проницателност и иновативно мислене за напътстването им през целия процес на осъществяване на техните проекти, свързани със сектора на недвижимите имоти. Ние обхващаме и разрешаваме всички правни въпроси, които са неразривно свързани с изпълнението на инвестиционни проекти в тази сферата (от изготвянето на правни анализи чрез структуриране на покупката/продажбата, до изготвянето на оценка относно данъчните и финансови аспекти на проекта).

 

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има опит в различни по мащаб сделки с недвижими имоти и това ни поставя в челните редици на пазара от гледна точка на ноу-хау, опита на пазара, управлението на риска и разбиране изискванията на нашите клиенти.

 

Процесът на придобиване и разпореждане с имот може да бъде дълъг и сложен и ние консултираме нашите клиенти относно възможните усложнения, които биха могли да възникнат. Консултираме и изготвяме договори за строителство, предоставяме правна помощ по изграждането, планирането и разпореждането с обекта, дейностите по финансиране, прехвърляне на собствеността и по всички свързани с това правни въпроси. Съдействаме при придобиването на недвижими имоти в България, както и при последващото изпълнение на инвестиционни проекти в областта на хотелиерството и туризма, голф игрища, офисни и търговски сгради, изграждането на промишлени обекти, както и на проекти, свързани с възобновяемата енергия.

 

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има богат опит в консултиране на проекти по придобиването на парцели за строителни цели, изпълнението на проекти по сключени предварителни договори за покупко-продажба, изготвянето на нотариални актове и вписване на направените промени. Опитът на нашите адвокати в работата с компетентните органи води до успешното изпълнение, изграждане и развитие на всички видове инвестиционни проекти. Като консултираме всички аспекти, свързани със сделките с недвижими имоти и изготвянето на споразумения за покупко-продажба, ние гарантираме, че този процес ще премине възможно най-гладко и ефективно.

 

Екипът ни има опит в подготовката и изповядването на нотариални сделки за различни видове имоти и съоръжения, включително земеделски земи, защитени територии, технически и инженерни съоръжения, както и други терени и съоръжения с различни цели.

 

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” участва във всеки етап по прехвърлянето на имоти, включилтено: 

  • изготвяне на двустранни договори за прехвърляне правото на собственост;
  • установяване на ограничени вещни права за изграждане и експлоатация на: пътни съоръжения, мостове, тръбопроводи, електроцентрали, както и обществени сгради и търговски центрове;
  • изготвяне на нотариални актове и представляване на клиента пред нотариус при изповядване на сделките;

След получаване на консултации от нашия екип, клиентите ни остават удовлетворени от опита и способностите ни да изпълним всички правни и административни процедури, свързани с нотариалните сделки.

 

 

Строителство

През годините на нашата практика, свързана със предоставянето на правни услуги в сферата на строителството, ние активно участваме и консултираме изграждането на фотоволтаични, вятърни и водноелектрически централи, линейни и инфраструктурни проекти, бензиностанции, водни обекти, съоръжения за третиране на отпадъци и т.н. Имаме опит във всички етапи на строителния процес - от организиране на процедурата по изготвяне на подробен устройствен план, рамкиране на бъдещи строителни проекти, осигуряване на представителство за решаване на евентуален спор по съдебен ред. Ние работим по всеки един от етапите на строителния процес, включително събаряне на незаконни сгради и последващите въпроси по разчистване на отпадъците.

 

Нашата практика включва правни консултации и изготвяне на различни видове договори, необходими за организацията и изпълнението на строителния процес, като договори за проектиране, „EPC” договори (договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация), изготвяне на договори за строителен надзор и прочие. Представляваме нашите клиенти в преговорите по конкретните срокове и условия, права, задължения и отговорности на участниците в процеса на строителството. Екипът ни координира необходимите въпроси с инженери, дизайнери и други експерти, които да ни помогнат да предоставим първокласна и ефективна правна помощ.

 

Предоставяме консултантски услуги по отношение на използването на редица стандартни договори за строителство, одобрени от ФИДИК (Международната федерация на инженерите консултанти), коригиране на техните клаузи, ако е необходимо, съобразени със спецификата на конкретния проект и изискванията на действащото българско законодателство.

 

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има съществен опит и при регистрирането на строители в Централния Професионален Регистър на Строителя към Българска Камара на Строителите, като консултира необходимостта и обхвата на вписването, както и подпомага цялостния процес по регистрацията и снабдяването с необходимите за целта документи.

 

Освен консултациите и съдействието при множество строителни проекти, ние обслужваме правните аспекти на:

  • изграждането и въвеждането в експлоатация на електроцентрали;
  • определяне развитието на инфраструктурния проект;
  • изграждането на вятърни електроцентрали, фотоволтаици, газ и биогаз проекти;
  • изграждането на водни съоръжения и водни обекти;
  • развитието на проекти за съоръжения за третиране на отпадъци;
  • развитие на проекти, свързани с транспорта и комуникациите;
  • изграждането на бизнес и търговски центрове, сгради и жилищни паркове.

 

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има опит в работата си с общинските и местните структури като - Дирекцията за национален строителен контрол, общини, общински и областни земеделски служби, регионални и национални архиви, кадастър и имотен регистър, с оглед получаване на документите за успешното приключване на целия проект.

 

Стремейки се да бъдем в течение на най-новите законодателни промени и с практиката на пазара във връзка с нашата сфера на дейност, ние сме в състояние да предоставим своевременни и ефективни правни съвети по текущите въпроси в момента на възникването им, за да се минимизират рисковете, произтичащи от възможни спорове при изпълнение на задълженията.

назад