Акции на приносител се заменят с поименни акции

С изменение на Търговския закон (ТЗ), обнародвано в ДВ. бр. 88 от 23 октомври 2018 г., в сила от същата дата, издадените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. По силата на § 11 от ПЗР към Закона за изменение на ТЗ, в 9-месечен срок от 23.10.2018 год., т. е. до 23.07.2019 год. дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни: да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни, да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, да започват да водят книги за акционерите, да заявяват за вписване промените и да представят за обявяване изменените устави в търговския регистър, като приложат към заявлението заверено актуално извлечение от книгата за акционерите. Срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, акционерите имат право да получават само поименни акции. В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения до 23.07.2019 год., дружеството ги обезсилва. Такъв акционер има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването. Търговските дружества, които не изпълнят задълженията си по § 11 и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват с решение на съда по седалището.