НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ НЕСЪБИРАЕМО ВЗЕМАНЕ

От 01 януари 2023 г. е в сила изменение на Закон за данък върху добавената стойност, съгласно което е допустимо намаляване на ДДС и данъчната основа в случай на пълно или частично неплащане по облагаема доставка, по която вземането е несъбираемо. Най-общо, условията за намаляване на ДДС при несъбираемо вземане, които трябва да са налице едновременно, са: (i) да има издадена фактура; (ii) страните по сделката да не са свързани лица; (iii) да не е извършено възмездно прехвърляне на вземането (цесия); (iv) доставчикът да може да докаже, че е предприел действия за събиране на вземанията си; (v) доставчикът да е уведомил писмено получателя, че счита вземане си за несъбираемо.
Законът за ДДС определят кога се приема, че едно вземане е несъбираемо. Това са случаите, когато е настъпило едно от следните обстоятелства: 1. изтичане на три години за вземане с тригодишен давностен срок или на пет години за вземане с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо; 2. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо, като вземането се счита за несъбираемо само по отношение на недължимата част; 3. вземането е погасено по силата на закон; 4. след приключване на изпълнително производство вземането е останало изцяло или частично несъбрано; 5. производство по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на вземането на доставчика, като вземането се счита за несъбираемо до размера на неудовлетворената част; 6. изтичане на 365 дни за вземане в размер до 600 лева от момента, в който вземането е станало изискуемо; 7. длъжникът е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация.
При изпълнени условия, намалението на данъка и данъчната основа се извършва чрез издаване на кредитно известие.