Европейският парламент даде начало на нови законодателни инициативи в областта на изкуствения интелект и електронните платформи

През октомври 2020 г. Европейският парламент даде началото на няколко законодателни инициативи в областта на технологиите, като даде препоръки на Европейската комисия за създаването на законодателни актове в областите на изкуствения интелект и електронните платформи във връзка със споделянето на дигитално съдържание. Тези препоръки вероятно ще залегнат в основата на бъдещи законодателни актове – регламенти или директиви.
По отношение на изкуствения интелект дадените препоръки са в три основни насоки. На първо място, поставен е акцент към изискването разработването и използването на изкуствен интелект да е подчинено на строги етични правила, включително забрана на дискриминацията и предразсъдъците, прозрачност и отчетност, социална и екологична отговорност, защита на личните данни и т.н. В рамките на това изискване ще е задължително високо-рисковите технологии, които включват изкуствен интелект, да могат да бъдат директно контролирани от човек по всяко време – и да бъде спирано вземането на решения от изкуствен интелект при риск за сериозно засягане на етични принципи или възникване на опасност. Втората насока е изискване да се създадат ясни правила кои лица носят отговорност за действията на изкуствения интелект, съответно да се създаде възможност за застраховането им, по подобие застраховането отговорността на автомобилистите. Третата насока е гарантирана на правата върху интелектуална собственост – така че да се гарантират иновациите, като се прави разграничение между обекти, създадени с помощта на изкуствен интелект, и създадени изцяло от изкуствен интелект. За момента обаче се застъпва виждането, че на изкуствения интелект не трябва да се признава качеството субект на правото.
По отношение на електронните платформи проблемите са няколко – от една страна, с приетите предложения за законодателни актове на комисията, Европейският парламент предлага да се предвидят по-ефикасни мерки за борба с незаконното съдържание, като се направи и разграничение от вредното съдържание. Същевременно се обсъжда забрана върху използването на предварителни филтри за установяване на законността на каченото съдържание – тъй като този въпрос следва да бъде разглеждан от съд. В тази връзка се искат и по-ефективни мерки за гарантиране основните права на изразяване в интернет, съответно да се предотврати неоснователното сваляне на съдържание, което може да ограничи свободата на словото. С инициативите се иска и създаване на мерки за по-добра защита на потребителите на стоки и услуги, като се създадат гаранции срещу подвеждащи търговски практики, особено в областта на търговията с лекарства и медицински средства. От друга страна се предлага да се ограничи приложението на алгоритми за подреждане съдържанието на платформите и мерки за насочване на реклами към конкретни групи, включително да се предостави възможност на потребителя да се откаже от прилагането на такива алгоритми при предлагане на съдържание от платформата.