Енергиен сервитут

Най-общо, съгласно Българското законодателство поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик. Не стоят така нещата когато възниква сервитут за изграждане или разширение на енергиен обект, като например въздушен електропровод, газопровод, нефтопровод и други. Ако обектът е енергиен, то по Закона за енергетиката възниква енергиен сервитут.
Съгласно закона, „енергиен обект“ е обект или съвкупност от обекти, с предназначение в него или посредством него да се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или съхранение на нефт или природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, без инсталациите на клиентите.
Възниква въпросът относно статута на станции за зареждане с електроенергия и алтернативни горива (например водород) за автомобили и други превозни средства, когато са предвидени за поставяне извън населените места, и ще бъдат ли третирани като енергиен обект с оглед възникване на сервитут във връзка изграждането и/или поставянето им, както и с присъединяването им. Съгласно позиция на Европейският парламент от 19.10.2022г. по проекта на законодателство на ЕС https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0234_BG.html/ , до 2026 г. следва да има поне една електрическа зарядна станция за автомобили на всеки 60 км по главните пътища на ЕС и поне една станция за презареждане с водород на всеки 100 км. Държавите членки ще трябва да представят своя план относно начините за постигането на тези цели до 2024 г.
Към момента в България, законът за устройство на територията причислява зарядни колонки за електрически превозни средства към елементите на градското обзавеждане (т.е. преместваем обект), а закона за енергетиката използват понятието „зарядна точка“ с легална дефиниция: интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно електрическо превозно средство или да се заменя акумулаторът на едно електрическо превозно средство. Уредбата относно станции за зареждане с електроенергия и алтернативни горива извън населени места предстои да се развива и поставя редица въпроси пред законодателя, вкл. за определяне на статута им с оглед възникване на енергийни сервитути.
Сервитутите по закона за енергетиката дават следните права в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект:
1. на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти;
2. негови представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения;
3. да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на линейните енергийни обекти за отстраняване на аварии при уведомяване на управляващите органи на горските стопанства и националните паркове;
Сервитутът има действие спрямо всички лица, които следва да се съобразяват с него и да не възпрепятстват упражняването му. В засегнатите поземлени имоти не се допускат:
– извършване на застрояване или засаждане на трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в цитираната по-долу наредба;
– прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически и други изисквания и след писмен договор, предвиждащ съответните условия и цена;
Промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитута. Т.е. ако имота се прехвърли, той се прехвърля заедно със сервитутното право. Сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на лицата, в чиято ползва възникват и тежат изцяло върху всяка част от засегнатите имоти и когато имотите бъдат разделени.
Сервитутите обаче не възникват ex lege само при наличие на енергиен обект. Законът дава правната възможност, но за да възникне сервитутът е необходимо да са изпълнени следните две изисквания: (i) има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението и размерите на сервитутните зони на линейния енергиен обект в засегнатите имоти, и (ii) титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение на разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.
Определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти се извършват по реда на чл. 210 и чл. 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител. Обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства упражняването на сервитутните права. Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината, като кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определянето на обезщетения или оценка от комисията.
Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени, в Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.
Изрично е предвидено в Закона за енергетиката, че е необходимо вписване на енергиен сервитут, както и необходимите документи за извършването на вписването в имотния регистър. В регистъра се вписва влезлият в сила акт за одобряване на подробен устройствен план с приложена извадка от графичните и текстовите материали относно засегнатия имот, титуляря на сервитута и собственика/носителя на вещно право в този имот и документ за изплатено или депозирано в търговска банка на разположение на собствениците на засегнатия имот еднократно обезщетение, представляващо цената на сервитутното право. Вписването става по молба на титуляря на учредения енергиен сервитут.