Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата съгласно НПВУ

Процедурата, по която домакинствата ще могат да получат финансиране за изграждане на фотоволтаични системи, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България е обявена за обществено обсъждане от Министерство на енергетиката – Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата съгласно НПВУ. Индикативна дата на стартиране на самата процедура е 01.02.2023 г.
Според публикуваните насоки за кандидатстване, допустими кандидати са физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатът следва да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата. Недопустим е кандидат, чието собствено еднофамилно жилище или собственото жилище в многофамилна сграда, за което се кандидатства, се използва за стопанска дейност, отдава се под наем или в него се извършва дейност от регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице. Кандидатите следва да кандидатстват индивидуално, а не съвместно с партньор или други организации.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 59 840 000 лв., от които 49 870 000 лв. са средства от Европейския съюз – NextGeneration EU, и 9 970 000 лв.- национално финансиране.
Финансирането по процедурата е разпределено в два компонента:
По Компонент 1 ще се получава финансиране за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ), от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление на кандидата, като максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв. За слънчевите инсталации за БГВ в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж. Същевременно в Закона е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В издаденото становище изрично трябва да бъде посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.
По Компонент 2 ще се финансира закупуването на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, като максималният размер на безвъзмездно финансиране е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. Т.е. домакинствата ще трябва сами да финансират 30% от разходите по този компонент. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на кандидата. Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано. Съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. Клиентът трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. Операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. За изграждане на такъв енергиен обект с обща инсталирана мощност до 20 МW в съответствие Закона за устройство на територията, не се изисква разрешение за строеж при техния монтаж. В този случай, възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането й подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва мощността на инсталацията и разположението й, като към уведомлението се прилагат проектни решения в части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава. След извършване монтажа на инсталациите собственикът на обекта, към който се монтират, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация.
Получилият финансиране за енергия от възобновяеми източници кандидат следва да поддържа инвестицията по Компонент 1 или Компонент 2 най-малко три години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място.
Кандидатстването за съответната безвъзмездна помощ за енергия от възобновяеми източници ще се извършва след като инсталациите и фотоволтаичните системи вече са изградени, т.е. домакинствата ще трябва първоначално изцяло сами да финансират изграждането им, след което ще могат да кандидатстват за възстановяване на вложените от тях разходи.
Подаването и оценката на предложенията ще се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).
Проектът на условията за кандидатстване и за изпълнение, е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2