Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка със заварените производства по обявяване на годишни финансови отчети

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, обн. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020 г. се приеха изменения и допълнения във връзка с обявяването на годишни финансови отчети, годишни доклади за дейността и декларациите по чл.38, ал. 9, т. 2, буква „а“ от Закона за счетоводството, последните приложими по отношение на предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.
Промяната, която влиза в сила от датата на обнародване на закона в Държавен вестник (24.04.2020 г.) е, че за производства по обявяване в регистъра на годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила закона, обстоятелството, че съответните актове са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите, респективно от едноличния собственик на капитала, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, която се подписва от законния представител на дружеството.
Не е прието предложението на вносителите на законопроекта, обстоятелствата по приемане на годишните финансови отчети и докладите за дейността да се удостоверяват само с представяне на декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ по принцип, а промяната касае само заварените производства. Това означава, че занапред няма да отпадне необходимостта от прилагане на протокол от общо събрание на съдружниците или акционерите (респективно от решение на едноличния собственик на капитала) на съответното дружество, покани за свикването на събранието и доказателства за връчване на последните, когато това е приложимо, при приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността.
Останалите промени в закона влизат в сила от 01.01.2022 г. и касаят отпадането на дължимостта на държавна такса за обявяване на годишните финансови отчети, както и подаването на заявленията за обявяването им по електронен път.