Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

След редакции на текста на законопроекта между първо и второ четене, Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. С него, за пръв път в Република България се      въведе Смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства – на база време (винетна такса) и на база изминато разстояние  (тол такса). От 1 Януари 2019г., пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона,      ще заплащат винетна такса за ползване на платената пътна мрежа, като срещу заплащането на тази такса, на съответния ползвател ще се издава т.нар. „електронна винетка“. Последната е електронен документ, автоматично генериращ се в Електронната система за издадените електронни винетки, като съответните контролни органи ще извършват служебна проверка за наличието й, без да имат право    да изискват каквито и да е документи от ползвателя.

Същевременно, сред 16 август 2019г., всички пътни превозни средства с обща допустима техническа маса над 3.5 тона, ще заплащат тол такса – такса за изминато разстояние. Ползвателят на платената пътна мрежа има няколко законово осигурени възможности да предоставя на Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за целите на тол таксуването – т.нар. „декларирани тол данни“. Единият от тези варианти е сключването на договор с доставчик на услуга за електронно събиране на пътни    такси, който по силата на договора си с ползвателя на пътя, ще му предостави бордово устройство, ще отчита и изпраща данни на АПИ от негово име и ще заплаща дължимите такси за негова сметка, като  в зависимост от договорните си взаимоотношения, този доставчик ще получи съответно заплатените на АПИ суми за тол такси от ползвателя в определен в договора срок. Тези доставчици    на услуги за електронно събиране на пътни такси се предвижда да бъдат вписвани в един от двата регистъра към АПИ – регистър на Европейските доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси  (ЕУЕСТ доставчици) и регистър на националните такива, спрямо които, за разлика от ЕУЕСТ доставчиците, ще има изискване да оперират само на територията на Република България. И по отношение на двата вида доставчици се предвиждат изисквания за вписване в съответния регистър и за сключване на договор с АПИ, като по отношение на ЕУЕСТ доставчиците стриктно са въведени изискванията на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и на Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 година за определяне на Европейската  услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи.

Следващата възможност пред ползвателите да предоставят данни на АПИ за целите на тол таксуването, е сключването на договор с доставчик на декларирани данни. Това е лице, което предоставя от името на ползвателя данни за географското позициониране на пътното превозно средство, като подобна дейност се очаква да осъществяват и съществуващите до момента търговци, предоставящи услуги по управление на автопаркове (т.нар. “ fleet management providers”).

Ползвателите, които се предвижда да ползват по-епизодично платената пътна мрежа, ще имат възможност да закупят маршрутна карта, която дава право на пътното превозно средство да премине по предварително заявен маршрут по платената пътна мрежа.

На последно място, ползвателите, които не желаят да се възползват от тези възможности, ще могат  да получат (закупят или наемат) бордово устройство и от АПИ, която ще изчислява дължимите такси и ще ги събира от предварително предоставена от ползвателя авансова сума.

След обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, Министерски съвет ще следва да приеме и съответни наредби и процедури за прилагане на новите правила, за да може електронната система за събиране на пътни такси по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата ефективно да започне да функционира в законово предвидените срокове.

„Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество работи като консултант на Агенция „Пътна инфраструктура“ при изготвяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата и продължава работа по изготвяне на проекти на законови и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на новия режим за заплащане на таксите за използване на платената пътна мрежа.