Народното събрание прие на 20 март 2020 г. закон, с който да уреди мерките по време на извънредното положение

На 20 март 2020 г. Народното събрание гласува на второ четене закон, с който да бъдат уредени мерките за предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19 за срока на обявеното с решение от 13 март извънредно положение на територията на Република България. На първо място е предвидено правомощие на министъра на здравеопазването да въвежда и нови мерки за предотвратяване разпространението на заболяването.
За срока на извънредното положение са предвидени и редица мерки, които да гарантират, че правата на гражданите и юридическите лица няма да бъдат накърнени от забраните за извършване на определени видове дейности и промените в работата на съдилищата и административните органи. Такива мерки са:
– спират да текат срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни дела, освен по наказателни такива;
– спират се обявени от съдебни изпълнители публични продани и въводи във владение, ограничава се налагането на запори върху банкови сметки;
– нотариусите работят само по неотложни нотариални производства, като се определят дежурни нотариуси;
– предвидени са възможности за работодателите временно да преустановяват дейността на предприятия или отделни структурни единици в тях, да въвеждат непълно работно време, да пускат служители в платен годишен отпуск, при условие, че за периода на преустановяване на работата се дължи пълния размер на трудовото възнаграждение на служителите;
– предвидена е възможност военнослужещи да участват при налагането на мерки за предотвратяване разпространението на заболяването, включително да изискват документи за самоличност и да задържат лица до пристигане на органите на МВР;
– създадена е възможност да се променят условия по договори за предоставени средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и конкретните процедури за тяхното предоставяне;
– спират да текат срокове във връзка с упражняването на някои права, предвидени от Кодекса за социално осигуряване;
– държавата чрез фонд „Безработица“ на НОИ ще предоставя до 60% от заплатите на служители на определени от Министерски съвет работодатели за срока на извънредното положение, но не повече от 3 месеца, при определени условия;
– удължени са сроковете на валидност на личните карти и свидетелства за правоуправление на МПС на български граждани, които изтичат, както и сроковете на пребиваване и валидност на личните документи на граждани на ЕС и чужденци;
– предвидена е забрана за изменение на цените на потребителски стоки и услуги спрямо средноаритметичните цени за предходните три месеца;
– удължават се срокове, предвидени от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
– предвидени са правила за определяне на авансовия данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане;
– предвидено е използването на данни съгласно Закона за електронните съобщения за упражняване на контрол върху спазването на наложена на отделни лица карантина.
С указ на президента от 22.03.2020 г. законът е върнат за ново обсъждане от Народното събрание, като са изложени мотиви относно прекомерно ограничаване на свободата на словото с предвидените изменения в Наказателния кодекс и нарушаване на конституционния принцип на свободната икономическа инициатива с правилата за регулиране на цените на потребителските стоки и услуги. Обсъждането на ветото на президента е включено в дневния ред на Народното събрание за 23.03.2020 г.
След повторно гласуване на тези текстове и обнародване на закона, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ ще предостави конкретна информация за предвидените мерки.