Измененията на Гражданския процесуален кодекс, публикувани в ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г.

На 29 декември 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Измененията на Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на електронното правосъдие в България и в голямата си част влизат в сила от 30.06.2021 г.

Предвидено е връчване на съдебни книжа на електронен адрес, посочен от страната и е въведена презумпция за връчване, в случай че в седемдневен срок от изпращането на съобщението, книжата или съобщението не бъдат изтеглени от адресата. Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители след 30.06.2021 г. ще се извършва само на посочен от тях електронен адрес. По същия начин ще бъдат връчвани съдебни книжа на държавните учреждения и на общините. Независимо от това, за последните остава задължението да осигурят служител, който да приема съобщения в работно време.

С измененията на Гражданския процесуален кодекс са създадени правила за връчването на съдебни книжа чрез адвокат, които влизат в сила от 30.06.2022 г. и които въвеждат в тежест на адвоката да се регистрира и да поддържа профил в единния портал за електронно правосъдие. Отпада изричният текст относно връчването на адвокат в кантората му или на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. Запазва се обаче възможността за връчване на адвоката на всяко място, където той се намира по служба, което не изключва връчването в кантората, но от измененията може да се направи извод, че връчването може да бъде единствено лично на адвоката.

Измененията на Гражданския процесуален кодекс въвеждат уредба на процесуалните действия и актове в електронна форма. Предвидено е, че всички процесуални действия на съда и на страните се извършват в електронна форма, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин. В случаите, когато законът предвижда писмена форма за извършването на процесуалните действия и наличие на подпис, електронните изявления до съда следва да се подпишат с квалифициран електронен подпис. Приложенията към електронните изявления следва да се приложат в електронен образ, снет във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането му, освен ако не се касае за упълномощаване,  извършено по електронен път. Към електронните изявления преписи за страните не се представят. Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива. За възпроизвеждането на електронните изявления и приложенията към тях страната, извършила действието в електронна форма, заплаща предварително такса на брой страници. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма в единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто.

Измененията в ГПК поставят множество въпроси, включително и дали след като всички процесуални действия на съда и страните ще бъдат в електронна форма, съдилищата ще водят делата само в електронен вид. Не е ясно как кореспондира връчването по електронен път със сега действащите разпоредби, предвиждащи връчването на страните на препис от актовете на съда, които подлежат на обжалване.

Прилагането на разпоредбите ще доведе до съществено облекчаване на производството по размяна на книжа и ще съкрати продължителността на съдебните производства. Практиката ще покаже обаче доколко с новата уредба ще бъде спазен принципът за равенство на страните в процеса чрез предоставяне на равна възможност за упражняване на процесуални права, както и принципът на състезателното начало, гарантиращ на страните достъп до документите по делото, включително и правото им да се запознаят с предмета на делото, твърденията и исканията на другата страна, движението на делото и да изразят становище.