Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участва в изготвянето на изменения в Закона за пътищата относно смесената система за таксуване

Едно от най-важните изменения, които бяха приети в Закона за пътищата, бе отлагането на тол таксуването. Народното събрание реши тежкотоварните пътни превозни средства са започнат да бъдат таксувани на база изминато разстояние най-късно от 1 март 2020г., като предостави възможност Министерски съвет да вземе решение за определяне на друга, по-ранна начална дата на тол таксуването, при преценка за техническа готовност за експлоатация на тол системата.  С това изменение се наложи и приемането на редица преходни и заключителни разпоредби на закона, с които да се преуреди въпросът със заплащането на винетните такси за тези пътни превозни средства в този междинен период.

Друга изключително важна промяна в закона бе облекчаването на редът за упражняване на дейност на доставчици на декларирани данни, като се сведе до минимум административната намеса в търговската им дейност, като Агенция „Пътна инфраструктура“ запазва само контролните си и надзорни правомощия по отношение на дейността им и по отношение на изискванията, на които следва да отговарят, за да могат да предоставят тези услуги. Същевременно, се премахна необходимостта доставчиците на декларирани данни да сключват договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ и да гарантират надлежното изпълнение на дейността си със задължителното застраховане на професионалната си отговорност, като понастоящем тези доставчици ще сключват договори с доставчиците на услуга за електронно събиране на пътни такси, с което отпадна и задължението за задължителното застраховане на отговорността им.

С промените също така се премахва задължението Агенция „Пътна инфраструктура“ да организира разпространението на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс. Тези дейности ще бъдат изпълнявани от доставчиците на услуга за електронно събиране на пътни такси, които ще предоставят тези услуги на своите клиенти в рамките на търговската си дейност.

Адвокатското дружество бе ангажирано също и с дейностите по изготвяне на съответните актове за изменение на подзаконовата нормативна уредба, която следва да се въведе в съответствие с новите законови положения. Очаква се тези промени да бъдат имплементирани и в общите условия към договорите, които АПИ сключва с различните участници в системата за електронно таксуване – ЕУЕСТ доставчиците, националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси, доставчиците на карти за гориво и търговците, желаещи да оперират пунктове за продажба.