Най-важните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Представяме накратко най-важните изменения в закона за мерките и действията, които ще се прилагат заедно със заповедните на министъра на здравеопазването:

Предварително изпълнение на акта за въвеждане на мерки и ограничения при извънредното положение

Заповедта на министъра на здравеопазването за налагане на мерки и ограничения във връзка с извънредното положение подлежи на предварително изпълнение по силата на закона. При липсата на изрична забрана за съдебен контрол на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, то може да бъде спряно от съда по искане на оспорващия административния акт.

По-ниски размери на наказанията за неспазване на противоепидемичните мерки

Досегашният размер на глобата от 5000 лева за нарушаване или неизпълнение на противоепидемични мерки в извънредна епидемична обстановка е заменен с плаваща санкция от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение със санкция от 1000 до 2000 лв.

Намалена е и имуществената санкция за едноличен търговец или юридическо лице, нарушил противоепидемичните мерки. Досегашният размер от 15000 лв. е заменен със санкция от 500 до 2000 лв., а за повторно нарушение размерът е от 2000 до 5000 лв.

Въпреки че не е предвидено обратно действие на изменената санкционна норма, за извършени нарушения по време на действие на досегашния закон, за които не са влезли в сила наказателни постановления, при определяне на наказанието административнонаказващият орган следва да приложи по-благоприятния за извършителя закон, който въвежда по-лека санкция.

Освобождаване от последиците при забава за плащане

Най-широк кръг частноправни субекти засягат измененията на закона, уреждащи изключенията от последиците (предвидени в договора и/или в закона) при забавата за изпълнение на парично задължение.

Преди измененията на закона разпоредбата предвиждаше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

След измененията от последиците при забава за плащане се освобождават само длъжниците-частноправни субекти, по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институциии, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг. По тези договори не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Тези измененията в закона за мерките и действията по времето на извънредното положение са свързани с гласуваните в Европейския банков орган Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. Разпоредбата е приложима за всички договори за кредит и за всички кредитополучатели – частноправни субекти. Тя ще бъде приложена от банките и финансовите институции чрез предоговаряне на договорите и удължаване на срока с месеците на извънредното положение. Удължаването на срока би следвало да се отрази обаче на размера на дължимата на банката възнаградителна лихва и в резултат да доведе до увеличаване на размера на месечната вноска. Въпрос на индивидуален подход е определянето на конкретните параметри за прилагане на мярката– дали няма да бъде плащана само главница, или лихва, или двете. Преценката на банките за всеки случай ще е обвързана и данните по кредитното досие. Законът не дава основание за опрощаване на задълженията с настъпил падеж във времето на извънредно положение, а само за отлагането на падежа им във времето.

След измененията на закона, лихви и неустойки за забава се дължат при неизпълнение на парични задължения на частноправни субекти, чийто падеж е настъпил по време на извънредното положение. Изменението в закона влиза в сила от деня на обнародване, поради което лихви и неустойки не могат да бъдат начислявани за предходния период от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на изменението.

Лихви за забава ще бъдат начислявани и за забавено плащане на месечните задължения за електрическа енергия, топлоснабдяване и водоснабдяване, както и за плащанията към мобилните оператори. Операторите ще имат право да преустановят и предоставяната от тях услуга, при условията на договорите в хипотеза на неплащане за съответния отчетен период.

Неплащането на парично задължение може да бъде основание за разваляне на договора поради неизпълнение, както и за неговото прекратяване, когато това е изрично предвидено.

Дори и да възникнат последиците на забавата, изброени по-горе, ползващите се от тях правни субекти няма да получат навременно съдебна защита на правата си до отмяната на извънредното положение. Единственото производство пред съд, от което ще могат да се ползват за защита на тези права, е производството по обезпечение на бъдещ иск. Чрез него ще могат да наложат обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника, само ако е юридическо лице, и само ако искът е вероятно основателен, налице е обезпечителна нужда и поисканата обезпечителна мярка е подходяща. Вече в производството по делото, което ще бъде образувано след отмяната на извънредното положение, ще следва да доказват основанието на исковата претенция и да оборват най-вероятното позоваване от насрещната страна на извънредното положение като непреодолима сила и обусловеното от нея освобождаване от отговорност за неизпълнение.

По схемата за компенсация 60:40 държавата заплаща и осигурителните вноски, дължими от работодателя

С едно от най-важните изменения в закона се увеличава подкрепата на държавата към работодателите с цел запазване на заетостта и избягването на масови уволнения, които са подчинени на строги изисквания – за които можете да прочетете тук. От фондовете на Националния осигурителен институт ще бъдат заплатени както на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., така и на дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя.

Разпоредбата касае работодателите, които отговарят на изискванията за компенсацията съгласно приетото Постановление № 55 от 30.03.2020 г. Преди да започне отпускането на средства по схемата е необходим еднозначен отговор дали държавата ще поеме осигуровките за сметка на осигурителя, изчислени върху пълния размер на осигурителния доход или само върху заплатената от работодателя част.

По-дълъг срок на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Допълнителна норма в закона създава основание за времето на извънредното положение за сключване на договорите за краткотрайна селскостопанска работа за срок по-дълъг от един ден, каквото е общото правило на Кодекса на труда. За времето на извънредното положение от тези договори могат да се възползват и регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата. Остава да се прилага общото правило, че времето на работа по този вид трудови договори не се признава за трудов стаж.

По-широк обхват и по-висок праг на несеквестируемото имущество по ДОПК

След измененията принудително изпълнение за публично задължение не може да бъде насочвано освен върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията, а и върху всяко друго възнаграждение за труд. Прагът от 250 лева месечно е заменен с минималната работна заплата месечно общо за всички вземания.

Ваучери при отменени туристически пътувания

Нов текст в закона предвижда право за туроператор, който е длъжен да възстанови заплатената от пътуващ сума за туристическо пътуване, отменено поради обявеното извънредно положение, да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

Срокове, които спират да текат

За времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

Изключения от правилото, са изрично изброени производства и дела в приложение към закона. Едни от най-съществените допълнения е включването в списъка с разглежданите дела на делата за защита срещу неоснователни действия на административните органи, делата по оспорване на публични вземания, както и за оспорване на административните актове, издадени при или по повод извънредното положение. Изброените в приложението към закона дела в голямата си част се припокриват с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, което до момента определяше подлежащите на разглеждане дела по време на извънредното положение. В списъка с делата са добавени и тези, свързани с административните производства, по които изрично с изменения в закона за мерките и действията за срока на извънредното положение се предвижда продължаване на сроковете. Тази е причината наложила предвиждането на законодателна мярка за гарантиране на правото на жалба и достъпа до съд.

Освен процесуалните срокове, спират да текат и давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти. В обхвата на нормата попадат давностните срокове за придобиване на право на собственост и срокът за погасяване на правото на строеж по Закона за собствеността. Тук се включват и сроковете за погасяване на вземанията по договорни и извъндоговорни отношения, предвидени в Закона за задълженията и договорите, както и давностните срокове по Кодекса на труда.

От първоначалната редакция на закона отпада спирането на сроковете, с които се прекратяват права на частноправни субекти, както и изключението за сроковете по Закона за административните нарушения и наказания и Наказателния кодекс. Отпада и текстът, които предвиждаше спирането на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства. Тези срокове ще продължат да текат.

След измененията на разпоредбата за спирането на давностите срокове ясно се очертава разграничението между частноправните отношения, където без изключение сроковете спират, и аминистративните, административнонаказателните и наказателните производства, по които сроковете продължават да текат.

Сроковете, процесуални и давностни, които са спрени от обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г., продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на закона в „Държавен вестник”. Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на измененията в закона запазват силата си.

Срокове, които се удължават

Измененията в закона в тази част създават изключения от вече приетия текст за удължаване на сроковете с един месец от отмяната на извънредното положение.

Това правило се прилага за сроковете, определени в закон (извън сроковете, уредени в разпоредбата за спирането), които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и за действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Изключението от правилото е установено за сроковете, изтичащи по време на извънредното положение и касаещи производства, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост за държавни, съответно общински нужди, уредени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията. Не се удължават сроковете, определени в съответните подзаконови нормативни актове, свързани с изброените закони.

Измененията в закона, в тази част, целят да осигурят своевременното развитие и приключване на административни производства, установени в специални закони, пряко свързани с управление на публични средства, както и такива от обществен интерес.

Заседания от разстояние

След измененията в закона, до отмяна на извънредното положение, общинските съвети, чиято дейност беше препятствана поради ограничението да приемат неприсъствени решения, могат да заседават от разстояние чрез пряко и виртуално участие при спазване на изисквания за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. Освен общинските съвети, от това право могат да се възползват държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица. Същата възможност е предвидена за провеждане на открити съдебни заседания, провеждани по време на извънредното положение, както и заседанията на Комисията на защита на конкуренцията.

Частично плащане или освобождаване от плащане на вноска за наем или ползване на държавни и общински имоти

Физически или юридически лица, наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, въз основа на акт на органа, предоставил правото, до отмяна на извънредното положение, могат да плащат частично или да бъдат освободени от заплащане на вноски за наем или за ползване.

Предоставяне за безвъзмездно ползване на военновременни запаси, медицинска апаратура, предпазни средства и хигиенни материали

Измененията създават възможност от Държавния резерв да се освобождават военновременни запаси за безвъзмездно задоволяване на потребностите на населението, както и да се предоставя болнично-домакинско имущество или друго имущество за многократна употреба за временно безвъзмездно ползване за времето на извънредното положение.

Предвидена е и възможност с акт на министъра на здравеопазването да се предоставят на лечебни заведения за временно безвъзмездно ползване движими вещи, представляващи медицинска апаратура, както и безвъзмездно в собственост потребими вещи – лични предпазни средства, дезинфектанти, хигиенни материали.

 

Законът влиза в сила от деня на обнародването – 09 април 2020 г., с изключение на разпоредбата относно сроковете по административните производства, които не се считат удължени и следва да бъдат спазени от частноправните субекти. Разпоредбата влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването на закона. Определен по правилото на Закона за нормативните актове, денят на влизане в сила е 17 април 2020 г., тъй като, когато нормативният акт влиза в сила в определен срок след деня на неговото обнародване, денят на обнародването не се брои в този срок и срокът изтича в 24.00 часа на последния ден.

Целта на законодателя, чрез използваната техника за отлагане на влизането в сила на закона, да гарантира правото на страните в продължаващите административни производства, както и на заинтересованите лица да предприемат съответни действия за защита на своите права и законни интереси.

Настоящото изложение представя анализ в схематичен вид на най-важното от измененията от 09 април 2020 г. в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.