Правилата за издаване на заповед за изпълнение: изменение в Гражданския процесуален кодекс

В брой 100 на Държавен вестник от 20.12.2019 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, който въведе значителни промени в производството по издаване на заповед за изпълнение. На първо място, с оглед гарантиране на правата на лицата, срещу които е издадена заповед за изпълнение, срокът за подаване на възражение е удължен на 1 месец. Удължен на 1 месец е и срокът за обжалване на разпореждане за незабавно изпълнение на заповед по чл. 417 от ГПК, издадена на основание документ. Като допълнителна гаранция за правата на лицата, срещу които е издадена заповед за незабавно изпълнение, спирането на незабавното изпълнение вече се прилага дори кредиторът да го обжалва.

С измененията са въведени и специални правила за защита на потребителите в производството по издаване на заповед за изпълнение – като съдът вече следи служебно да няма неравноправни клаузи в договора с потребител, когато на този договор се основава заявлението за заповед за изпълнение. Това задължение на съда е предвидено и за всички други производства по Гражданския процесуален кодекс. Допълнителни гаранции за правата на потребителите са възможността да поискат спиране на незабавното изпълнение на заповед въз основа документ като представят обезпечение в размер само 1/3 от претендираната сума. Незабавното изпълнение може да бъде спряно и без представяне на гаранция, ако потребителят представи документи, че вземането се основава на неравноправна клауза или е изчислено неправилно.