Ветото на президента върху изменени текстове на Закона за устройство на територията e отхвърлено

На 4 февруари 2021 г. президентът на Република България наложи вето и върна за ново обсъждане в Народното събрание нови разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), приет на 27 януари 2021 г.. Две седмици по-късно, на 17 февруари 2021 г., парламентът отхвърли ветото върху тези изменени текстове на Закона за устройство на територията и прие повторно върнатите текстове на закона. В бр. 16 на ДВ за 2021 г. са обнародвани измененията на ЗУТ.

С приетите изменени текстове на Закона за устройство на територията най-накрая се въведе възможност за съдебно обжалване на общите устройствени планове, след като Конституционният съд обяви за противоконституционна тяхната необжалваемост. В мотивите на президента се отчита, че това право обаче е необосновано ограничено, както по време (14 дни от обнародването в „Държавен вестник“), така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти (само собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания). Текстът е приет без изменение.

Друга разпоредба, която бе върната за ново обсъждане в Народното събрание, е новата ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ, която гласи, че разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот ще се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Идеята на законодателя е да се допуска започване на строителство едва след приложена улична регулация. Прилагането на регулацията обаче е отговорност на общините – само те имат право да отчуждават имоти, които попадат в уличната градска регулация. Текстът е приет в първоначалния му вид без ясен механизъм за навременно преодоляване на бездействието на публичните органи.

Без изменение е прието новото изречение в края на ал.5 на чл. 154: „Заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа“. В мотивите на указа на президента се посочва, че формулирана така, забраната дава основание да се счита, че до момента на нейното влизане в сила заповедите за допълване на издадените разрешения за строеж са пораждали като правен ефект удължаване на разрешенията, а това не намира опора в действащото право. Въпреки това считаме, че и тези изменени текстове на Закона за устройство на територията правилно останаха в закона поради противоречиво тълкуване в последните години.

Очаквайте подробна информация за измененията на ЗУТ.