Правила във връзка с изтичаща валидност на документи за самоличност и разрешения за пребиваване

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г., са въведени и правила, които се прилагат при изтичаща валидност на документи за самоличност на български граждани и разрешения за пребиваване на чужденци.

В преходните и заключителните разпоредби на закона са предвидени изменения в Закона за българските лични документи, като срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат между 13.03.2020 г. и 31.10.2020 г., се удължава с 6 месеца. Това удължаване има действие само за територията на Република България.

Въведени са и изменения в Закона за чужденците в Република България – като за чужденците с разрешено продължително пребиваване е предвидено, че могат да подадат молба за продължаване на срока на пребиваване до 14 дни след отмяна на въведеното извънредно положение, независимо кога изтича разрешеното им пребиваване. Ако разрешението е изтекло, докато чужденецът е извън България, то ще му бъде разрешено да се върне в България без да се изисква виза.

Отсъствието от територията на Република България за периода на извънредното положение няма да се счита при изчисляване на сроковете на отсътвие от страната при преценка на правата на чужденци, на които е разрешение постоянно или дългосрочно пребиваване.

Тези мерки са свързани и с предвиденото в Закона за българските лични документи удължаване с 6 месеца на срока на валидност на документите за пребиваване на чужденците и гражданите на ЕС, когато този срок изтича между 13.03.2020 г. и 31.10.2020 г.

Така предвидената уредба създава редица въпроси – дали се удължават сроковете на пребиваване например на сезонни работници, висококвалифицирани служители със Синя карта на ЕС и т.н. – които обикновено се третират като продължително пребиваващи чужденци, но са уредени в отделни разпоредби на закона. Няма и уредба за удължаване на срока на разрешенията за постоянно или дългосрочно поребиваване за случаите, в които този срок изтича например през юни 2020 г. и съоветно документи за подновяване могат да се подадат през март или април на 2020 г.