Облекчаване издаването на Синя карта на ЕС

На 25.01.2023 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С измененията се предвижда значително облекчаване издаването на Синя карта на ЕС за висококвалифицирани служители.
На първо място, с измененията в ЗТМТМ се предвижда разширяване на понятието за висока професионална квалификация. Така вече процедурата за снабдяване със Синя карта на ЕС може да се прилага не само за служители с висше образование, но и за такива, които имат удостоверена с официален документ от компетентен орган професионална квалификация. В тази връзка са въведени две възможности: ако конкретната длъжност е включена в списък, съставен от министъра на труда и социалната политика, и придобитите знания и умения са на ниво, сравними с висшето образование, то няма изискване за продължителност на професионалния стаж; ако длъжността не отговаря на тези изисквания, то придобитият професионален опит трябва да е поне 5 години. Освен това минималната продължителност на трудовия договор е намалена от 12 месеца на 6 месеца. Тези две групи промени със сигурност ще доведат до облекчаване издаването на Синя карта на ЕС.
В Закона за чужденците са предвидени още изменения, като максималният срок на разрешението за пребиваване е увеличен от 4 на 5 години. Създадена е възможност за подаване на документите по електронен път, но при условие на осигуряване на съответни технически условия от миграционните власти.
За първи път е предвидена и облекчена процедура за промяна на работодателя – след 12 месеца заетост служителят следва само да подаде декларация до Дирекция „Миграция“. До изтичане на тези 12 месеца процедурата за издаване на Синя карта на ЕС трябва да бъде повторена. Предвидени са и възможности служителят да работи дистанционно, както и да бъде командирован в други държави-членки на ЕС за изпълнение на конкретни задачи за срок до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.
Освен това са предвидени редица други мерки за облекчаване издаването на Синя карта на ЕС – сроковете за действия на администрацията са скъсени, както и са предвидени улеснения за снабдяването с отделни документи. Така например вече е допустимо свидетелство за съдимост да бъде представено не от страна по произход на чужденеца, а от страната, в която той пребивава в момента.
Направените изменения следва да доведат до облекчаване издаването на Синя карта на ЕС, но това ще зависи и от обстоятелствата как ще бъдат прилагани от Дирекция „Миграция“.