Преди или след главницата се погасяват лихвите?

Преди или след главницата се погасяват лихвите и дължат ли се договорни лихви при предсрочна изискуемост на кредита?

На 27.03.2019 г. Върховният касационен съд постанови тълкувателно решение по тълкувателно дело № 3/2017 г. С него той даде отговор на посочените по-горе два въпроса, по които имаше противоречива съдебна практика.

Първият въпрос е свързан със случаите, в които се извършва частично плащане по лихвоносно задължение и това плащане е достатъчно да покрие разноските, но не и всички лихви и главницата. Една част от съдебната практика приемаше, че законната лихва за забава се погасява преди главницата, а друга – че лихвата се погасява след главницата.

При извършване на частично плащане длъжникът може да посочи кой елемент на дълга погасява, но този избор не е обвързващ за кредитора. С тълкувателното решение Върховният касационен съд даде отговор, че когато извършеното плащане не е достатъчно, за да покрие цялото задължение (главница, лихви и разноски), законната лихва за забава се погасява преди главницата.

Вторият въпрос е дали след обявяването на предсрочна изискуемост длъжникът дължи и договорните лихви по договора за заем или кредит. ВКС посочи, че до настъпването на предсрочната изискуемост, размерът на вземането на кредитора се определя, както е било уговорено в договора и по действалия погасителен план. След настъпването на предсрочната изискуемост, кредиторът има право да получи само неплатената част от главницата и законната лихва върху нея от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на плащането.

Прочетете статии по сходна тема: Личният фалит