Промени в сроковете в данъчни и счетоводни закони заради извънредното положение

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се променят срокове в някои данъчни и счетоводни закони. На електронната страница на НАП са публикувани и разяснения как ще се прилагат тези променени срокове.

В Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. следните срокове, свързани с данъците за 2019 г.:

  • за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци и за внасяне на дължимия корпоративен данък за 2019 г.;
  • за деклариране и внасяне на данъка върху разходите;
  • за деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия;
  • за деклариране и внасяне на данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;
  • за деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2020 г. се правят на база на прогнозната данъчна печалба за 2020 г., като не се променя срокът за внасянето им – до 15 април 2020 г. Взема се предвид дали задължените лица са подали декларацията за облагане с корпоративни данъци преди влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Ако до влизане в сила на този закон лицата са подали годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят съгласно декларираното, като при необходимост може да се подаде коригираща декларация, като намалението на авансовите вноски се ползва след подаване на декларацията. Доколкото евентуално прихващане на надвнесен авансов данък може да се случи най-рано през 2021 г., подаването на коригиращи декларации следва да бъде направено възможно най-бързо, тъй като Законът за мерките и действията по време на извънредното положение не предвижда възможност за ползване на намалението на размера на данъка за периода преди подаване на декларацията.

Ако декларацията за 2019 г. е подадена до 15 април 2020 г., авансовите вноски се правят съгласно декларираното.

Когато годишната декларация не е подадена до 15 април 2020 г., авансовите вноски за първото тримесечие на 2020 г. се декларират със същия образец на годишната данъчна декларация, като се попълва само тази част от нея, която се отнася до декларирането на авансови вноски за текущата година.

 

През 2020 г. отстъпката от 5 % може да се ползва от лицата, които са предплатили данъка върху недвижимите имоти и върху превозните средства до 30 юни 2020 г. В закона не е изрнчно посочено, че удължаването се отнася  до срока по чл. 28, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, които уреждат местните данъци върху недвижимите имоти и превозните средства.

 

Въведени са промени и в срковете за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които следва да се преценявават внимателно.

До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за внасяне на данък върху разходите, както и за подаване на годишната данъчна декларация и за плащане на дължимия данък, но само за физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци, включително еднолични търговци и земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци. В същия срок се подава и отчет за дейността. Тези лица могат да ползват отстъпката от 5 %, ако внесат дължимия данък до 31 май 2020 г. Доколкото тези лица спазват правилата за деклариране и внасяне на авансов данък, предвидени в Закона за корпоративното подходно облагане, за тях е предвидено, че могат да се ползват от посоченото удължаване на сроковете. В тези случаи те трябва да декларират авансовия данък за първото тримесечие на 2020 г. до 30 април 2020 г., като подадат годишна данъчна декларация, попълнена само в частта за авансовия данък.

Не се променя обаче срокът за подаване на годишната данъчна декларация от физическите лица, които не са еднолични търговци. Той остава до 30 април 2020 г., а отстъпката от 5 % може да се ползва, ако данъкът е внесен до 31.03.2020 г. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение в тази си част третира неравнопоставено всички лица, които извършват дейност за своя сметка и са задължени да подават годишна данъчна декларация и да внасят данък, но не попадат в посочените по-горе групи. Такива лица са например заетите по трудов договор – за които данък е внесен от платеца на договора, съответно не са засеганти, но и самоосигуряващите се лица. По отношение на тези лица не са предвидени нито удължаване на срока за подаване на данъчните декларации, нито удължаване на сроковете за плащане на данъка за 2019 г. и за ползване на остъпката за по-ранно плащане.

 

За времето на извънредното положение има промени и във връзка с давността и изпълнението по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Според разпоредбата на чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с  изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, изпълнението е спряно по искане на длъжника или е подадена жалба за разрешаване на спор. Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се предвижда, че тази разпоредба няма да се прилага до отмяната на извънредното положение. Това означава, че вземанията не се погасяват автоматично, но това ще стане с прекратяване на извънредното положение.

Предвидено е също така, че за времето на извънредното положение 5-годишната давност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече. Съответно нейният срок ще бъде удъжен със срока на извънредното положение.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено, че ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки или срещу което е започнало принудително изпълнение за публични вземания, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност. Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се предвижда, че този 6-месечен срок спира да тече до отмяната на извънредното положение.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се предвижда, че не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Със същия закон принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира, но извършените до спирането действия запазват силата си.  След спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпреде-ление на суми, постъпили по изпълнителното дело. Изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение. Преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху вземания и парични средства от банки; вземания от трети лица;  вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове. След извършването на посочените по-горе действия, изпълнителното производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се спира и 7-дневният срок за въвод във владение на недвижим имот на купувач от публичния изпълнител.

 

В Закона за счетоводството срокът за публикуването на годишните финансови отчети се удължава до 30 септември 2020 г., а срокът за подаване на декларация, че не се осъществява дейност се удължава до 30 юни 2020 г.

В Закона за независимия финансов одит до 31 юли 2020 г. е удължен срокът за публикуване на отчетите за прозрачност при одит на предприятия от обществен интерес. До 30 септември е удължен срокът за изпращане на доклади на одитните комитети на тези предприятия до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.