Възложител на изработване на ПУП не винаги е собственикът на имота

06.1_It is not Always the Property Owner_july 2013_ME_bg С изменението на закона за устройство на територията от 26.11.2012г. бе създаден нов член 124а, който конкретизира изрично кръга на заинтересуваните лица, които могат да искат изработване на подробен устройствен план. Разпоредбата