Преюдициалното запитване до съда на европейския съюз

11,1_Preliminary Rulings _december_2013_KY_bg След присъединяването на Република България към Европейския съюз всички органи на публичната власт са задължени да прилагат общностното право. Когато те констатират противоречие между разпоредба в национален нормативен акт и такава от нормативен акт на общностното право,