Конституционния съд обяви за противоконституционна единната сметка на НАП

08.1_The NRA Treasury Single Account Declared Unconstitutional by the Constitutional Court_february_14_ME_bg С разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн.,

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права

07.1_Legal Interest in Claiming Ownership and Other Property Rights_february_14_GI_bg С Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК на ВКС се произнесе по противоречиво решавания от различните състави на ВКС въпрос за правния

Конституционния съд обяви за противоконституционна единната сметка на НАП

08.1_The NRA Treasury Single Account Declared Unconstitutional by the Constitutional Court_february_14_ME_bg С разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн.,

Участие в семинар на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

На 13.02.2014 г. адв. Тереза Еничарова представи адвокатско дружество “Добрев и Люцканов” на семинар на тема “Практика на Европейския съд по трудово-правни спорове”, организиран от Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев” към САК.

Новият Закон за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

02.1_The New Economic and Financial Relations with Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions_february_2014_VI_bg В края на 2013 година бе приет Законa за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица

Честит рожден ден на адвокатско дружество „Добрев и Люцканов”

На 07.02.2014 г. в новия офис на адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” на ул. „Хан Крум” 25 със скромно тържество отбелязахме 25-та годишнина от основаването на кантората. С чаши в ръка и много усмивки си пожелахме да продължаваме да работим