Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси

03_The Arbitration Agreement New Solutions and New Questions В началото на годината беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК), с който бяха направени и изменения в Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА). Изменението

Последни изменения на Закона за устройство на територията

02_The Latest Amendments to the Spatial Planning Act На 25 януари 2017 г. Народното събрание гласува на второ четене изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Законът за изменение и допълнение на ЗУТ е обнародван в ДВ, бр.13 от

Регистър на банковите сметки и банковите сейфове

От 01.01.2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 56а от Закона за кредитните институции, която предвижда създаването на регистър при Българска народна банка, който да съдържа следните данни: номерата на банковите сметки, техните титуляри и лицата, упълномощени да се

Промените в Търговския закон от 30 декември 2016 година

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИД на ТЗ), обнародван в Държавен вестник бр. 105 от 30 декември 2016г., бяха въведени промени във връзка с формата на документите, представяни при вписвания, заличавания и обявявания на