Тълкувателно решение на ВКС по въпроси на търговските дружества и вписванията в ЗТРРЮЛНЦ

Върховният касационен съд постанови ново тълкувателно решение № 1/2020 от 31.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГТК на ВКС, с което даде следните отговори на въпроси от областта на търговските дружества и вписванията в ЗТРРЮЛНЦ. Първият въпрос е

ВКС и ВАС съвместно ще уеднаквят съдебната практика относно присъждането на обезщетение за неимуществени вреди за юридически лица

На 08.07.2023 г. е образувано Тълкувателно дело № 1/2023 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия (ОСГТК) на ВКС и Първа колегия и Втора колегия на ВАС по въпросите:

Неустойка по трудово правоотношение при разпространяване на конфиденциална информация

За целите на изпълнение на трудовите си функции, служителите по необходимост имат достъп до конфиденциална търговска информация на дружеството работодател. Оценявайки този достъп и рисковете, свързани с него, работодателят често включва клауза в трудовия договор или в отделен документ, по