Насрочване на ново заседание по тълкувателно дело № 2 от 2014 г. на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

За 12.03.2015 г. е насрочено третото по ред заседание по тълк.д. № 2/2014 г. на ВКС и ВАС, в рамките на което трябва да се изясни на кой съд са подсъдни споровете за вреди, причинени от дейността на държавни органи, които не попадат в приложното поле на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Посочените в разпореждането за образуване на тълкувателното дело вреди са тези, причинени от незаконосъобразно наложени администативни наказания (включително разноските по обжалването им, които няма как да бъдат присъдени в самото производство по чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания), незаконосъобразни действия ибездействия на органите на съдебната власт, инфраструктура – собственост на държавата и общините, нарушение на правата на гражданите на равно третиране, незаконни действия и бездействия на съдебни изпълнители в производства по глава седемнадесета от АПК, недопускане на възстановен на работа държавен служител и други неуредени от Закона задържавния служител вреди, незаконосъобразни откази, действия и бездействия на длъжносните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър, незаконосъобразни действия на затворническата администрация при изпълнение на наказания. По делтоо трябва да бъде даден отговор и на въпроса кой съд следва да се произнесе по искове срещу отказ за издаване на скица на земеделска земя и срещу актове по приложението на чл. 24а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.