Попълване на масата на несъстоятелността на банка в несъстоятелност – предстоящи изменения в ЗБН

На 17 януари 2018 г. Народното събрание прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. В мотивите на вносителите измененията се обосновават с констатациите в доклада на „Аликс партнърс“ относно Корпоративна търговска банка и установени сделки, довели до намаляване на активи на банката, непосредствено преди обявяването й в несъстоятелност. Посочено е, че с измененията се цели да се осигури ефективен механизъм за попълване на масата на несъстоятелността на банка в несъстоятелност, а самите изменения се състоят в следното:

– въвеждане на забрана за квесторите, временните синдици и синдиците да заличават обезпечения, учредени в полза на банката, в несъстоятелност, до започване на осребряване на имуществото на банката;

– прогласяване за относително недействителна спрямо кредиторите на несъстоятелността на всяка сделка, при която вземане, с произход от банката е прехвърлено на трето лице (независимо от броя на прехвърлянията), когато вземането е прехвърлено без реална насрещна престация;

– увеличаване на срока за предявяване на отменителните искове от 2 на 5 години;

– обявяване за нищожни на всички заличавания на учредени обезпечения, извършени в периода от поставянето на банката под особен надзор до започване осребряването на нейното имущество;

– прогласяване за недействителни сделки, имащи за предмет прехвърляне на дялове или акции, извършени от длъжници на банката, след поставянето ѝ под специален надзор.

Предстои внасяне на законопроекта в пленарна зала за гласуване на второ четене преди измененията да станат факт и да станат основание за синдиците на Корпоративна търговска банка АД – в несъстоятелност да предявят искове за попълване масата на несъстоятелността.