Как да си осигурим свободни парични средства

01 How to Obtain Disposable Funds_january_2013_KY_bg Възможно е да сте един от многото търговци, които имат натрупани несъбрани вземания по различни договори и да знаете, че тяхното събиране може да Ви отнеме много време, усилия и разноски, включително и за

Кога можем да развалим договор?

06.1_When Can We Cancel a Contract_december_2012_KY_bg Един от основните проблеми, които стоят днес пред търговските дружества, особено в условията на глобалната икономическа криза, обхванала почти целия свят, е неизпълнението на договорите. Многобройни са случаите на забавено плащане, на забавени или

Бялата книга на Фидик и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта

03_The FIDIC White Book _june_2012_ME_bg В своите книги Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC – federation internationale des ingenieurs-conseils) се стремят да гарантират интересите на всички страни, подписали договор по ФИДИК (възложител, изпълнител, инженер) на всички етапи от неговото изпълнение. Тези

Новите правила за възлагане на обществени поръчки

02.1_The New Public Procurement Rules_march, april, may_2012_KG_bg Наскоро Българското правителство направи предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, които са в съответствие с Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството

Новият български закон за енергията от възобновяемите източници

01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG 01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG_bg През последните няколко години в България беше налице огромен интерес към инвестиране във възобновяеми енергийни източници, благодарение на благоприятстващия режим по отменения Закон за ВЕИ и

Строителство в България върху недвижими имоти извън регулация

02.1_Construction on Unregulated Land Properties_july_2011_GI_bg В последните няколко години терените в околностите на големите градове в България станаха особено атрактивни за инвеститорите и са предпочитани за разполагане на търговски комплекси, логистични центрове и производствени сгради. Често тези имоти попадат в

Нови правила за дистрибуторските споразумения

01.1_The New Rules_may_2011_KG_bg Изтичането на срока на валидност на предвидените с Регламент (ЕО) № 2790/1999г. правила за групово освобождаване на някои категории вертикални споразумения, наложи приемането на нов Регламент [1] от Европейската комисия, който бе публикуван на 20 Април 2010г.

Съвместните предприятия и общностното право на конкуренция

01_Joint Ventures_june, july,august, september_2010_KG_bg Съвместните предприятия или т.нар. Joint Ventures са такива правни образувания, които все по-често навлизат в стопанския оборот не само на територията на Република България, но и в целия Европейски съюз. Създаването им в повечето случаи е