Данъчно облагане при отдаване под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и други

Във връзка с данъчното облагане при отдаване под наем в Booking и AirBnB за краткосрочен период (1,2,3 нощувки) на гости предимно физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС, възниква въпросът по кой закон ще се облагат доходите на физическото лице при положение, че апартамента е категоризиран в съответната община като апартамент за гости с 1, 2 или 3 звезди – по ЗДДФЛ като доход от наем или по ЗМДТ с патентен данък. Водещо при определяне на вида доход и неговото облагане при отдаването на апартамент под наем на физически лица е целта на предоставянето му, срока и лицето, ползващо услугата.

Местата за настаняване с 1 и 2 звезди са посочени към видовете патентни дейности съгласно ЗМДТ. Физическо лице, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: (1) оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и (2) лицето не е регистрирано по ЗДДС.
Когато става въпрос за ползването на недвижим имот на хотелски принцип ще се прилагат нормите на Закона за туризма. Доход, придобит от туристически услуги (хотелиерство), чрез предоставяне на апартамент (места за настаняване) подлежи на облагане с годишен патентен данък, когато обектът попада в изискванията на ЗМДТ (приложение 4) и лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък.
Когато става въпрос за отдаване под наем на обект за жилищни нужди на физическо лице или за седалище и стопанска дейността на предприятие, в този случай физическото лице, получател на дохода от наем ще се облага по общия ред на ЗДДФЛ. Следователно, когато мястото за настаняване не попада в посочените в ЗМДТ (Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ на ЗМДТ) или лицето предоставящо тези услуги не отговаря на условията за облагане с патент, тогава доходът от тази дейност ще подлежи на облагане по реда на ЗДДФЛ.
Т.е., доходът получен от туристически услуги ще попадне в обхвата на ЗДДФЛ – доходи от наем, когато нормите за облагане с патентен данък са неприложими и лицето не се счита за търговец по смисъла на Търговския закон. Не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.