Неустойка по трудово правоотношение при разпространяване на конфиденциална информация

За целите на изпълнение на трудовите си функции, служителите по необходимост имат достъп до конфиденциална търговска информация на дружеството работодател. Оценявайки този достъп и рисковете, свързани с него, работодателят често включва клауза в трудовия договор или в отделен документ, по

The Regulation on Markets in Crypto-assets

On April 20, 2023, the European Parliament voted in favor of adopting the European Commission’s Proposal for Regulation on Markets in Crypto-assets, which was published in the Official Journal of the EU on 08.06.2023 г. – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593. With this, the