Как да си осигурим свободни парични средства

01 How to Obtain Disposable Funds_january_2013_KY_bg

Възможно е да сте един от многото търговци, които имат натрупани несъбрани вземания по различни договори и да знаете, че тяхното събиране може да Ви отнеме много време, усилия и разноски, включително и за съдебни производства. Същевременно Коледните и Новогодишните празници са минали и имате нужда бързо и лесно да си освободите паричен ресурс за нови инвестиции. Какво бихте могли да направите в такава ситуация?

В подобни случаи разполагате основно с две възможности. Първата е да изпращате покани, да водите преговори, да разсрочвате задълженията на съконтрагентите си и ако не постигнете успех – да водите съдебни дела. Това е скъп вариант, който ще ви струва много време, усилия и разходи. Когато накрая осъдите своя длъжник, може да се окаже, че парите, които имате да съберете, са значително обезценени от инфлацията.

Другата възможност е да намерите някого, на когото бързо и лесно да прехвърлите вземанията си. Така можете да получите резултат тук и сега и вместо да изчаквате, да получите ресурс за инвестиция. Това е договорът за цесия (прехвърляне на вземане). По българското право се урежда от чл. 99 – 100 от Закона за задълженията и договорите.

Договорът за прехвърляне на вземане задължително трябва да има правно основание, в противен случай би бил нищожен. Той е от категорията на т. нар. каузални договори. Принципът на договорната свобода, заложен в чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, позволява страните свободно да уговарят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните правни норми и на добрите нрави. Това означава, че Вие сами можете да определите съдържанието на договора за прехвърляне на вземане, като внимавате в него да има основание, то да не противоречи на моралните норми, да не противоречи на закона и да не го заобикаля.

Ако сте решили да се отървете от едно свое вземане, можете да го продадете, да го замените с друго, да го дарите и др. На практика можете да цедирате всички свои права, които са прехвърлими. Можете да прехвърляте и съвкупности от права. Те преминават към новия кредитор заедно с всички привилегии и обезпечения, с всички други принадлежности, както и с изтеклите лихви, освен ако не е уговорено друго. Не можете да прехвърляте онези права, които са тясно свързани с Вашата личност – правото си на име, семейни права и др. Не можете да прехвърлите вземането си, ако в сключения от Вас договор изрично е предвидено такова ограничение за страните.

В практиката често се среща продажбата на вземане. Появиха се и много търговски дружества, за които купуването на чужди вземания се превърна в основен предмет на дейност. Затова основно ще се спрем на него.

Страните по договора за продажба на вземане са две – старият кретидор, който прехвърля вземането си (цедент) и новият кредитор (цесионер). Длъжникът не е страна по този договор и неговото съгласие не е необходимо. Договорът не е формален – в общия случай законът не поставя изрични изисквания за сключването му. За да можете да докажете съществуването на договора, е добре той да бъде в писмена форма. Ако обаче вземането, което прехвърляте е обезпечено с ипотека, договорът за прехвърляне на това вземане трябва да има нотариална заверка на подписите. Ако решите да прехвърлите вземане по менителница или запис на заповед, прехвърлянето се извършва с джиро.

Какво се случва след сключването на договора за цесия? Как длъжникът разбира на кого трябва да плати?

Отговорът на тези въпроси се дава от закона. Според разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника за прехвърлянето, както и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото вземане. Уведомяването на длъжника е добре да бъде извършено в писмена форма, а за по-голяма сигурност, можете да го връчите и чрез нотариус. От момента на получаването на уведомяването, то има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника. Ако длъжникът въпреки това, плати на стария кредитор, ще влезе в действие принципът, че който плаща зле, плаща два пъти. Т. е. ще му се наложи втори път да плати на новия кредитор.

Предвидена ли е защита за новия кредитор? Какво ще се случи, ако той закупи вземане, което не съществува?

Според чл. 100, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако прехвърлянето е възмездно (какъвто е нашият договор за продажба на вземане), кредиторът отговаря за съществуването на вземането по време на прехвърлянето. И тук има един малко рисков момент, ако сте в позицията на новия кредитор. По силата на разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от същия закон, старият кредитор не отговаря за платежоспособността на длъжника, освен ако се е задължил за това и то до размера на сумата, която е получил срещу прехвърленото вземане.

Има и втори рисков момент за новия кредитор. Длъжникът би могъл да изпълни на стария, преди да е бил уведомен за прехвърлянето на вземането. Затова уведомяването трябва да бъде извършено бързо.

И така, ако сте решили да се освободите от едно вземане, като го прехвърлите върху другиго, Ви остава само едно – да намерите някого, на когото да го продадете.

В следващата статия, можем да ви посочим начина как да се освободите от един договор, в който не искате повече да имате права и задължения или как можете да станете страна по договор, който Ви харесва, но не е бил сключен с Вас.