Екип

Гроздан Добрев

Гроздан Добрев е един от основателите на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов”.

Оглавява отделите Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Енергетика; Капиталови пазари; Данъчно право; Интелектуална собственост.

Адв. Добрев е магистър по право (1982г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършил е Международни икономически отношения и външноикономическа дейност към Университет за национално и световно стопанство през 1989 г.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Член и основател на Българската комисия на юристите – национална секция на Международната комисия на юристите.

Член на Научно-методическия център към Висшия адвокатски съвет (ВАС).

От началото на 2017 година, адв. Добрев е Европейски адвокат по търговските марки, вписан в списъка с професионалните представители пред Служба по интелектуална собственост пред Европейския съюз (European union Intellectual Property office (EUIPO)).

Езици: немски, английски и руски


Публикации

Новини за нас

Адв. Гроздан Добрев вече е Европейски адвокат по търговските марки след като беше вписан в списъка с професионалните представители пред Служба по интелектуална собственост пред Европейския съюз (European union Intellectual Property office (EUIPO)). Вписването също така позволява представителство по въпроси

Изисквания за сключване на облигационен заем в България

07_Requirements to Contracting Bonded Loans in Bulgaria_VI Общата уредба, касаеща облигациите, се съдържа в Търговския закон (Глава 14, чл. 204-218), а специални норми – в Законa за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Законa за ипотечните облигации, Законa за особените

Записът на заповед след Тълкувателно решение 4/2013г. за заповедното производство: Повече въпроси, отколкото отговори

На 18.06.2014г. е постановено дългоочаквано Тълкувателно решение №4 на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на Върховния касационен съд относно заповедното производство по образуваното през 2013г. тълкувателно дело №4. Част от въпросите, разгледани от ВКС в Тълкувателното решение са

Новият Закон за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

02.1_The New Economic and Financial Relations with Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions_february_2014_VI_bg В края на 2013 година бе приет Законa за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица

Законова уредба на обществените поръчки

01_The Legal Framework_mart_2006_GD_bg От приемането на действащия Закон за обществените поръчки измина повече от година и половина (той е в законна сила от 01.10.2004 г.). Това е достатъчен период за оценка на закона, както и за утвърждаването на практика по

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo