Екип

Катерина Граматикова

Катерина Граматикова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2006г. като Асоцииран адвокат. От 2011 г. адв. Граматикова е Старши асоцииран адвокат, а от август 2016 г. е на позицията Младши съдружник.

Оглавява отделите Конкурентно право; Обществени поръчки и концесии, като специализира и в сферата на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества, Енергетика, Интелектуална собственост, Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, както и в Инфраструктура, транспорт и комуникации.

Катерина Граматикова е задочен докторант към Секция по международно-правни науки, Институт за държавата и правото, БАН. През 2008 г. е специализирала Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон.

Магистър е по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализации: Правораздаване и Публична администрация.

Адв. Граматикова е лектор в Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" към ВАС.

Председател на Националния съвет на Международния съюз на адвокатите за България (Union Internationale des Avocats (UIA)).

Член на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски и руски


Публикации

Годишна бизнес закуска с правителството

На 07.10.2019 г., Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ взе участие в годишната бизнес-закуска с министър-председателя Бойко Борисов и членове на българското правителство, организирана от Американската търговска камара в България. В контекста на темата на събитието – „Трансатлантическите отношения между България

Защита на търговска марка срещу нарушение – проблеми при оспорване на регистрацията на национална търговска марката

Регистрираната търговска марка позволява на собственика да се противопостави на ползването на марката от други лица за същите стоки в рамките на територията, за които марката е регистрирана. При определени условия, защитата може да засегне и знаци, които са сходни

Правен режим на придобиването на имущество, чрез което лицензиант осъществява лицензионната си дейност по смисъла на Закона за Енергетиката в случай на неупражняване на тази дейност за период от повече от една година

10_Legal Regime of the acquisition of the assets trough which licensees carry out their licensed activities within the meaning of the Energy Act_KG[english] Законът за енергетиката (ЗЕ) регламентира както видовете дейности, които се извършват на база издадена лицензия и реда

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста динамичен и интензивен. Отношенията, свързани с ползването на плавателното средство, са сложни и бързопроменящи се, като същевременно това плавателно

Изчерпване на правото върху марка – правни проблеми при внос на стоки извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

10_Exhaustion of the Rights Conferred by a Trademark_16_KG Изключителното право върху търговска марка предоставя на притежателя й правомощия по използването й, разпореждането с нея, както и възможността за забрана за трети лица да използват в търговската дейност, без съгласието на

Семинар на тема медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност“) – две години по-късно“

На 24 Юни 2016г. в зала 272 на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ се проведе семинар на тема „Медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност) – две години по-късно“, на който медицинската отговорност, бе разгледана интегрално (в нейния

Новият закон за обществените поръчки – основни отлики от досега действащата правна уредба

04_The New Public Procurement Act – Its Main New Features Compared to the Existing Legal Framework_KGr От 15 април 2016 г. влезе в сила изцяло новият Закон за обществените поръчки, който бе приет от Народното събрание в началото на годината.

ВАС окончателно отмени спорната Тарифа за таксите по ЗОП

С решение на петчленен състав на Върховния административен съд от 29.02.2016г., бе потвърдено решението на същия съд, с което бе отменено Постановление на Министерския съвет № 196/10 юли 2014 година за одобряване Тарифа за таксите, които се събират в производствата

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на UIA за България

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на Международната асоциация на адвокатите (Union Internationale des Avocats) за България. Тя е избрана от Изпълнителния съвет на организацията през Декември 2015 година и пое функциите от адв. Гроздан Добрев, който заемаше този

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП

18.1_The New Tariff of Fees Applicable to Appeals under the Public Procurement Act_August_14_KG_bg Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава 11 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен

Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз

16.1_New Rules for Licensing and Other Technology Transfer Agreements _Junel_14_KG На 28 март 2014 г., след процес на обществени консултации, стартиран през февруари 2013 г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията относно прилагането на член 101,

Европейския парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии

05.1_The EU Parliament Adopted the New Directivs on Public Procurement and Concessions_March_14_KG_bg Във връзка с необходимостта от преразглеждане и модернизиране на съществуващото законодателство в областта на обществените поръчки, през 2012 г. Европейската Комисия направи предложение за изменение на Директива 2004/18

Новите правила за възлагане на обществени поръчки

02.1_The New Public Procurement Rules_march, april, may_2012_KG_bg Наскоро Българското правителство направи предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, които са в съответствие с Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството

Новият български закон за енергията от възобновяемите източници

01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG 01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG_bg През последните няколко години в България беше налице огромен интерес към инвестиране във възобновяеми енергийни източници, благодарение на благоприятстващия режим по отменения Закон за ВЕИ и

Нови правила за дистрибуторските споразумения

01.1_The New Rules_may_2011_KG_bg Изтичането на срока на валидност на предвидените с Регламент (ЕО) № 2790/1999г. правила за групово освобождаване на някои категории вертикални споразумения, наложи приемането на нов Регламент [1] от Европейската комисия, който бе публикуван на 20 Април 2010г.

Съвместните предприятия и общностното право на конкуренция

01_Joint Ventures_june, july,august, september_2010_KG_bg Съвместните предприятия или т.нар. Joint Ventures са такива правни образувания, които все по-често навлизат в стопанския оборот не само на територията на Република България, но и в целия Европейски съюз. Създаването им в повечето случаи е

Новият закон за защита на конкуренцията

01_The New Competition Protection Act_febryary, march_2009_KG_bg В края на 2008г. влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК). Основната цел на приемането му бе да се хармонизира българското законодателство с последните достижения на правото на Общността и да

Европейско дружество /Societas Europaea/

01_European Company_march_2007_KG Нуждата от гарантиране на свободната търговия на Общностния пазар е продиктувала необходимостта от предоставяне на компаниите, търгуващи на Европейския вътрешния пазар, свободата да реорганизират дейността си на Общностно ниво, като им бъде дадена възможността свободно да преместват търговската

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo