Екип

Катерина Граматикова

Катерина Граматикова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2006г. като Асоцииран адвокат. От 2011 г. адв. Граматикова е Старши асоцииран адвокат, а от август 2016 г. е на позицията Младши съдружник.

Оглавява отделите Конкурентно право; Обществени поръчки и концесии, като специализира и в сферата на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества, Енергетика, Интелектуална собственост, Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, както и в Инфраструктура, транспорт и комуникации.

Катерина Граматикова е задочен докторант към Секция по международно-правни науки, Институт за държавата и правото, БАН. През 2008 г. е специализирала Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон.

Магистър е по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализации: Правораздаване и Публична администрация.

Адв. Граматикова е лектор в Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" към ВАС.

Председател на Националния съвет на Международния съюз на адвокатите за България (Union Internationale des Avocats (UIA)).

Член на Софийска адвокатска колегия, а от 2021 г. - и на Софийски адвокатски съвет.

От 20.12.2021 г. Катерина Граматикова е началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството и вече не е част от екипа на адвокатското дружество.

Езици: английски и руски


Публикации

Ще успее ли правителството да се справи с порочните практики в „in-house“ възлагането у нас?

Неотдавна Министерство на правосъдието оповести намерението си да предложи изменение в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по-точно в частта, касаеща т. нар. „in-house“ възлагане. Министерството си е поставило за цел да ограничи допълнително тази възможност за възлагане, която изключва

Годишна бизнес закуска с правителството

На 07.10.2019 г., Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ взе участие в годишната бизнес-закуска с министър-председателя Бойко Борисов и членове на българското правителство, организирана от Американската търговска камара в България. В контекста на темата на събитието – „Трансатлантическите отношения между България

Защита на търговска марка срещу нарушение – проблеми при оспорване на регистрацията на национална търговска марката

Регистрираната търговска марка позволява на собственика да се противопостави на ползването на марката от други лица за същите стоки в рамките на територията, за които марката е регистрирана. При определени условия, защитата може да засегне и знаци, които са сходни

Правен режим на придобиването на имущество, чрез което лицензиант осъществява лицензионната си дейност по смисъла на Закона за Енергетиката в случай на неупражняване на тази дейност за период от повече от една година

10_Legal Regime of the acquisition of the assets trough which licensees carry out their licensed activities within the meaning of the Energy Act_KG[english] Законът за енергетиката (ЗЕ) регламентира както видовете дейности, които се извършват на база издадена лицензия и реда

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста динамичен и интензивен. Отношенията, свързани с ползването на плавателното средство, са сложни и бързопроменящи се, като същевременно това плавателно

Изчерпване на правото върху марка – правни проблеми при внос на стоки извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

10_Exhaustion of the Rights Conferred by a Trademark_16_KG Изключителното право върху търговска марка предоставя на притежателя й правомощия по използването й, разпореждането с нея, както и възможността за забрана за трети лица да използват в търговската дейност, без съгласието на

Семинар на тема медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност“) – две години по-късно“

На 24 Юни 2016г. в зала 272 на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ се проведе семинар на тема „Медицинската отговорност (лекарската (медицинската) грешка и застраховката „Професионална отговорност) – две години по-късно“, на който медицинската отговорност, бе разгледана интегрално (в нейния

Новият закон за обществените поръчки – основни отлики от досега действащата правна уредба

04_The New Public Procurement Act – Its Main New Features Compared to the Existing Legal Framework_KGr От 15 април 2016 г. влезе в сила изцяло новият Закон за обществените поръчки, който бе приет от Народното събрание в началото на годината.

ВАС окончателно отмени спорната Тарифа за таксите по ЗОП

С решение на петчленен състав на Върховния административен съд от 29.02.2016г., бе потвърдено решението на същия съд, с което бе отменено Постановление на Министерския съвет № 196/10 юли 2014 година за одобряване Тарифа за таксите, които се събират в производствата

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на UIA за България

Адвокат Катерина Граматикова е новият национален представител на Международната асоциация на адвокатите (Union Internationale des Avocats) за България. Тя е избрана от Изпълнителния съвет на организацията през Декември 2015 година и пое функциите от адв. Гроздан Добрев, който заемаше този

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП

18.1_The New Tariff of Fees Applicable to Appeals under the Public Procurement Act_August_14_KG_bg Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава 11 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен

Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз

16.1_New Rules for Licensing and Other Technology Transfer Agreements _Junel_14_KG На 28 март 2014 г., след процес на обществени консултации, стартиран през февруари 2013 г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията относно прилагането на член 101,

Европейския парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии

05.1_The EU Parliament Adopted the New Directivs on Public Procurement and Concessions_March_14_KG_bg Във връзка с необходимостта от преразглеждане и модернизиране на съществуващото законодателство в областта на обществените поръчки, през 2012 г. Европейската Комисия направи предложение за изменение на Директива 2004/18

Новите правила за възлагане на обществени поръчки

02.1_The New Public Procurement Rules_march, april, may_2012_KG_bg Наскоро Българското правителство направи предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, които са в съответствие с Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството

Новият български закон за енергията от възобновяемите източници

01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG 01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG_bg През последните няколко години в България беше налице огромен интерес към инвестиране във възобновяеми енергийни източници, благодарение на благоприятстващия режим по отменения Закон за ВЕИ и

Нови правила за дистрибуторските споразумения

01.1_The New Rules_may_2011_KG_bg Изтичането на срока на валидност на предвидените с Регламент (ЕО) № 2790/1999г. правила за групово освобождаване на някои категории вертикални споразумения, наложи приемането на нов Регламент [1] от Европейската комисия, който бе публикуван на 20 Април 2010г.

Съвместните предприятия и общностното право на конкуренция

01_Joint Ventures_june, july,august, september_2010_KG_bg Съвместните предприятия или т.нар. Joint Ventures са такива правни образувания, които все по-често навлизат в стопанския оборот не само на територията на Република България, но и в целия Европейски съюз. Създаването им в повечето случаи е

Новият закон за защита на конкуренцията

01_The New Competition Protection Act_febryary, march_2009_KG_bg В края на 2008г. влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК). Основната цел на приемането му бе да се хармонизира българското законодателство с последните достижения на правото на Общността и да

Европейско дружество /Societas Europaea/

01_European Company_march_2007_KG Нуждата от гарантиране на свободната търговия на Общностния пазар е продиктувала необходимостта от предоставяне на компаниите, търгуващи на Европейския вътрешния пазар, свободата да реорганизират дейността си на Общностно ниво, като им бъде дадена възможността свободно да преместват търговската

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo