Екип

Администратор


Публикации

Народното събрание прие на 20 март 2020 г. закон, с който да уреди мерките по време на извънредното положение

На 20 март 2020 г. Народното събрание гласува на второ четене закон, с който да бъдат уредени мерките за предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19 за срока на обявеното с решение от 13 март извънредно положение на територията на Република България.

Работа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ за периода на обявеното в Република България извънредно положение

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ продължава без прекъсване да изпълнява мисията си да защитава Вашите права и интереси и при условията на обявеното в България извънредно положение. При нас е създадена необходимата организация за непрекъсната електронна комуникация – по телефон,

Европейският съд по правата на човека спря сроковете за един месец

  Със съобщение от 16 март 2020 г. Регистърът на Европейския съд по правата на човека обяви, че предприема извънредни мерки, за да отговори на безпрецедентната глобална здравна криза. Това той прави при съобразяване на решенията на френските власти и

Проблеми в гражданския оборот, възникващи от въведените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 – възможни решения за периода до влизане в сила на предаганите законодателни мерки

За периода до влизане в сила на предложенията, внесени като законопроекти в Народното събрание все още се прилагат действащите закони на Република България, които предвиждат някои мерки за защита на интересите на бизнеса и гражданите, независимо от въведеното извънредно положение.

Въведено извънредно положение в Република България за периода 13.03.2020 – 13.04.2020 г.

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. в Република България е въведено извънредно положение за предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19, като мерките включват забрана за дейностите на определени търговски обекти (театри, фитнес зали и т.н.), както

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участва в изготвянето на последните изменения в Закона за пътищата относно смесената система за таксуване на ППС

Едно от най-важните изменения, които бяха приети в Закона за пътищата, бе отлагането на тол таксуването. Народното събрание реши тежкотоварните пътни превозни средства са започнат да бъдат таксувани на база изминато разстояние най-късно от 1 март 2020г., като предостави възможност

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Народното събрание отхвърли наложеното от Президента вето върху измененията в Закона за защита на личните данни, с които следва да се изпълнят изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, като на 26.02.2019 г. измененията бяха публикувaни в Държавен

Европейската комисия призова България да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

На 24.01.2019 г. Европейската комисия покани България да съобрази законодателството си с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО). Според тази директива държавите-членки следва да гарантират, че договорите с потребители не включват неравноправни клаузи и са

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват

Електронни винетки и тол такса в България– в сила от 01.01.2019г.

От 01.01.2019 г. влизат в сила изменения в Закона за движението по пътищата, с които се въвеждат задължения за заплащане на пътните такси преди ползване на пътната мрежа, в съответствие с приетите по-рано тази година изменения в Закона за пътищата.

Изменения в Кодекса за застраховането относно обезщетенията за неимуществени вреди по застраховка „гражданска отговорност“

От 7.12.2018 г. влязоха в сила изменения в Кодекса за застраховането, които предвиждат, че размерите на обезщетенията при смърт на близък ще бъдат определени в съответствие с наредба, издадена съвместно от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната

Конференция „Конкурентоспособност и инвестиционен климат в България“

На 03.12.2018 г. адв. Камелия Йотова взе участие в Конференция на тема „Конкурентоспособност и инвестиционен климат в България“, която беше организирана от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и Германо-българската индустриално-търговска камара. На конференцията бяха обсъдени профилите на регионите в Република

Акции на приносител се заменят с поименни акции

С изменение на Търговския закон (ТЗ), обнародвано в ДВ. бр. 88 от 23 октомври 2018 г., в сила от същата дата, издадените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. По силата на § 11

Данъчно облагане при отдаване под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и други

Във връзка с данъчното облагане при отдаване под наем в Booking и AirBnB за краткосрочен период (1,2,3 нощувки) на гости предимно физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС, възниква въпросът по кой закон ще се облагат доходите

Бал на германската икономика в България

19-oто издание на Бала на германската икономика се състоя на 27 октомври за първа година в Пловдив, в навечерието на предстоящото домакинство на града като Европейска столица на културата през 2019 г. Бляскавото събитие събра повече от 300 представители на

Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност

На 04.10.2018 г. се проведе среща на Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност при Американската търговска камара в България за обсъждане на предизвикателствата пред българския пазар на труда и възможностите за преодоляването им. На работната среща

Среща на тема: Очаквани промени в данъчните закони през 2019 г.

Специализираната комисия „Данъци“ към Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира и проведе среща на 16.10.2018 г. (вторник) с представители на НАП относно очаквани промени в законодателството, касаещи данъчното облагане в България след 1-ви януари 2019г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ бе

Европейският парламент одобри проекта на Директивата за авторското право в единния цифров пазар

След обсъждане, на 12.09.2018 г. Европейският парламент одобри предложението за директива за авторското право – като са приети и спорните чл. 11 и чл. 13 на същата, които възлагат допълнителни задължения по защита правата на авторите на платформите в интернет.

Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

След редакции на текста на законопроекта между първо и второ четене, Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. С него, за пръв път в Република България се      въведе Смесена система за таксуване

Проект на Директива за авторското право в рамките на цифровия единен пазар

Европейският парламент продължава обсъжданията на проект за директива, която ще уреди правата на авторите на различни произведения в рамките на цифровия пазар – като основен фокус на предложената уредба са отношенията между създателите на съдържание (лица, които споделят снимки, собствени

Конференция „Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на Европейския съюз за дигитализация”

На 22.06.2018 г. се проведе организирана от Висшия адвокатски съвет конференция на тема дигитализацията и ролята на адвоката в настъпващите промени във всички аспекти на икономиката. Говорители на конференцията бяха българският еврокомисар Мария Габриел, която отговаря именно за този ключов

Европейският парламент прие новите правила за командироването  

На 29 май 2018 г. Европейският парламент гласува новите правила за командироване на работници в границите на Европейския съюз (ЕС). С измененията се цели гарантиране на равноправно заплащане и условия на труд на служители, изпратени временно на работа в друга

Конституционният съд ще решава дали обратното действие на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност противоречи на Конституцията

На 29 май 2018 г. общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд сезира Конституционния съд с искане за обявяване противоконституционност на нормата от ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН, ДВ, бр. 22/2018), предвиждаща обратно действие

Годишно общо събрание на „Макрел Интернашънъл“

В периода 11-15 април 2018 г. в Барселона се проведе Годишното общо събрание на Макрел Интернешънъл, в което взеха участие представители на членуващите в организацията адвокатски дружества от цял свят. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ беше представено на събранието от

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo