Екип

Румен Люцканов

Румен Люцканов е един от основателите на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов”.

Адв. Люцканов оглавява следните отдели: Банково и финансово право, Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, Недвижими имоти и строителство, Инфраструктура, транспорт и комуникации, Трудово право и имиграция, Несъстоятелност, Околна среда и природни ресурси. Има значителен опит в областта на Корпоративното право и преобразуване на търговски дружества.

Румен Люцканов е магистър по право (1984 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в областта на морското право.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Член и основател на Българската комисия на юристите – национална секция на Международната комисия на юристите.

Член на Българската асоциация по международно право.

Адв. Румен Люцканов е член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC).

Езици: английски, руски


Публикации

Промените в застраховането – предпоставка за стабилен и ефективен застрахователен пазар

03_RL_The Changes in Insurance A Prerequisite for a Stable and Efficient Insurance Market От 01.01.2016г. в България влезе в сила нов Кодекс за застраховането. С новия Кодекс за застраховането в българското законодателство се въвежда европейската Директива 2009/138/ЕО относно започването и

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

09_RL_Amending Bill to the Civil Procedure Code (CPC)_VA На 13 юли 2015 г. от страна на Министерски съвет е внесен в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Направените предложения за изменение и допълнение са концентрирани

Отново за застраховките: Бележки по Застраховката „Финансов риск“ по договора за лизинг в полза на банка

04_1RL_Back to Insurance_VY През последните години с бума на договорите за финансов лизинг на автомобили, се наложи и практиката за сключване на застрахователни договори в полза на трето лице- т.е. лизингодателят застрахова очаквания финансов приход от договора за лизинг, като

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р. България на 27.07.2000 г. в Ню Йорки ратифицирана със закон, приет

Сделки с имущество на дружеството с ограничена отговорност след постановяване на тълкувателно решение No 3/2013 по тълкувателно дело No 3/2013 на ОСГТК на ВКС

Съгласно императивната разпоредба на чл. 137 от ТЗ вземането на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях попада в изричната компетентност на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност. Следователно, за да е налице

Връчване на извънсъдебни документи в държави членки при липса на висящо съдебно производство

01,1_Service in the Member States of Extrajudicial Documents_january_2014_VA_bg Регламент (ЕО) № 1393/2007 е най-новият понастоящем регламент, който урежда правилата за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки. Той замени действащия преди това Регламент №

Арест на кораби в България

Ship-Arrests-in-Practice in Bulgaria_8th

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo