Адв. Мария Ендрева вече е и медиатор

От 24 август 2015 г. адвокат Мария Ендрева е медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието със специализация Търговска медиация. Медиацията, като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, е законово уредена в България от 2004 г. Съгласно действащия Закон за медиацията, медиаторът е трето неутрално лице, което подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Директива 2008/52/ЕО от 21 май 2008 г. въвежда изискването при постигане на споразумение в резултат на медиация, на което е придадена изпълнителна сила в държава-членка, то да бъде признато и обявено за изпълняемо в останалите държави-членки в съответствие с приложимото право на Общността или националното законодателство.

Нека пожелаем успех на Мария в допълнителното поприще.