Нов законопроект за изменение на облагаемия оборот за задължителна ДДС регистрация

На 10 юни 2015г. в Народното Събрание е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с което се предлага задължителната ДДС регистрация да става при облагаем оборот 200 000 лв., а не при достигане на 50 000 лв., както е съгласно сега действащия закон. Мотивите към законопроекта включват обосновка, че предлаганите промени целят въвеждане на облекчения от задължителния режим за регистрация по ДДС за микро- и малките предприятия. По сега действащата уредба, при достигане на 50 000лв. облагаем оборот, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Последното е свързано с изисквания за счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС. Съгласно чл. 100 от ЗДДС е предвидена възможност за регистрация по избор, т.е. и ! при облагам оборот по-нисък от установения. Следователно, лицата, които желаят да ползват ДДС регистрация могат да се регистрират по реда за доброволна такава. Към момента проектозаконът е на обсъждане в постоянните комисии към Народното събрание.