Учредяване на Сдружение „Общество на руско-говорящите адвокати”

Адв. Катерина Граматикова и адв. Гроздан Добрев взеха участие при учредяване на Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ”, чието учредително събрание се проведе на знаковия ден 9 Май 2014 в София. Сдружението е доброволна организация с нестопанска цел в частна полза

Нови правила за придобиване на земеделски земи от българи и чужденци

21_New Rules for the Acquisition of Farmland by Bulgarian and Foreign Nationals_Oct_14_TE С държавен вестник бр.38 от 7 Май 2014г. се въведоха изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се ограничиха възможностите на

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс

11.1_The Supreme Court of Cassation Adopted an Interpretative Decision_April-July_14_GI До приемането на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ през 2007 г., в сила от 1 март 2008 г., тълкуване на спорните въпроси във въззивното производство беше дадено с Тълкувателно решение № 1

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р. България на 27.07.2000 г. в Ню Йорки ратифицирана със закон, приет

16 Април – Ден на Конституцията и юриста

Щастливи сме от името на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество да поздравим всички наши колеги – български правници с Деня на Конституцията и юриста. На учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари 1879 – 16 април 1879) е приета първата

Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)

12.1_ESCO Contracts_April_14_LT_bg Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ, обн. ДВ, бр 98 от от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) урежда провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. С

Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз

16.1_New Rules for Licensing and Other Technology Transfer Agreements _Junel_14_KG На 28 март 2014 г., след процес на обществени консултации, стартиран през февруари 2013 г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията относно прилагането на член 101,

Българска Инвестиционна Имиграционна Програма

04_Bulgarian Immigration Programme_march_14_TE_bg Действащата нормативна уредба предоставя различни възможности за пребиваване на чужденците, граждани на трети страни (които не членуват в Европейския съюз), в Република България, чиито специфики се определят от основанието и срока на престой в страната. С цел

Европейския парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии

05.1_The EU Parliament Adopted the New Directivs on Public Procurement and Concessions_March_14_KG_bg Във връзка с необходимостта от преразглеждане и модернизиране на съществуващото законодателство в областта на обществените поръчки, през 2012 г. Европейската Комисия направи предложение за изменение на Директива 2004/18