Разпределение на функциите между министъра на инвестиционното проектиране и министъра на регионалното развитие по закона за устройство на територията

08.1_Distribution of Powers_september_2013_GI_bg На 26 юли 2013 г. в Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. С този закон функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството[1] и ръководената от него администрация

Възложител на изработване на ПУП не винаги е собственикът на имота

06.1_It is not Always the Property Owner_july 2013_ME_bg С изменението на закона за устройство на територията от 26.11.2012г. бе създаден нов член 124а, който конкретизира изрично кръга на заинтересуваните лица, които могат да искат изработване на подробен устройствен план. Разпоредбата

Защо енергийните предприятия могат да строят върху публична държавна земя

05.1_Why Can Energy Companies Buid on Public Land Properties _june_ 2013_ME_bg Съгласно Конституцията на Република България, собствеността е частна и публична. Титуляри на правото на публична собственост са само държавата и общините. Имотите публична държавна и публична общинска собственост не

Честит рожден ден на Адвокатско дружество „ДОБРЕВ И ЛЮЦКАНОВ” – единствената фирма–член на MI

Адвокатско дружесво „Добрев и Люцканов“ отпразнува 24-та си годишнина като „Firm of the month” за месец февруари в класация на Macrell International. Дружеството стана член на международната организация Mackrel lInternational през октомври 2010 г. Нашата кантора намери смисъл в обединяване

Как да си осигурим свободни парични средства

01 How to Obtain Disposable Funds_january_2013_KY_bg Възможно е да сте един от многото търговци, които имат натрупани несъбрани вземания по различни договори и да знаете, че тяхното събиране може да Ви отнеме много време, усилия и разноски, включително и за

Кога можем да развалим договор?

06.1_When Can We Cancel a Contract_december_2012_KY_bg Един от основните проблеми, които стоят днес пред търговските дружества, особено в условията на глобалната икономическа криза, обхванала почти целия свят, е неизпълнението на договорите. Многобройни са случаите на забавено плащане, на забавени или

Бялата книга на Фидик и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта

03_The FIDIC White Book _june_2012_ME_bg В своите книги Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC – federation internationale des ingenieurs-conseils) се стремят да гарантират интересите на всички страни, подписали договор по ФИДИК (възложител, изпълнител, инженер) на всички етапи от неговото изпълнение. Тези

Новите правила за възлагане на обществени поръчки

02.1_The New Public Procurement Rules_march, april, may_2012_KG_bg Наскоро Българското правителство направи предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, които са в съответствие с Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството

Новият български закон за енергията от възобновяемите източници

01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG 01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG_bg През последните няколко години в България беше налице огромен интерес към инвестиране във възобновяеми енергийни източници, благодарение на благоприятстващия режим по отменения Закон за ВЕИ и