Българо-Френски Адвокатски Форум

Авд. Никол Атанасова взе участие в първия Българо-Френски Адвокатски Форум, организиран от Софийската Адвокатска Колегия и Клуба на Адвокатите Франкофони. Форумът беше проведен със специалното участие на Адвокатската колегия на Марсилия, представлявана от председателя й – адв. Ерик Кампана. Сред

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ

19.1_Statia_August_14_GI_bg В чл. 108 от Закона за собствеността е установено правото на действителния собственик на една вещ да потърси защита срещу всяко трето лице, което фактически владее вещта без основание като поиска от съда да осъди последното да му предаде

Учредяване на Сдружение „Общество на руско-говорящите адвокати”

Адв. Катерина Граматикова и адв. Гроздан Добрев взеха участие при учредяване на Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ”, чието учредително събрание се проведе на знаковия ден 9 Май 2014 в София. Сдружението е доброволна организация с нестопанска цел в частна полза

Нови правила за придобиване на земеделски земи от българи и чужденци

21_New Rules for the Acquisition of Farmland by Bulgarian and Foreign Nationals_Oct_14_TE С държавен вестник бр.38 от 7 Май 2014г. се въведоха изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се ограничиха възможностите на

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс

11.1_The Supreme Court of Cassation Adopted an Interpretative Decision_April-July_14_GI До приемането на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ през 2007 г., в сила от 1 март 2008 г., тълкуване на спорните въпроси във въззивното производство беше дадено с Тълкувателно решение № 1

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р. България на 27.07.2000 г. в Ню Йорки ратифицирана със закон, приет

16 Април – Ден на Конституцията и юриста

Щастливи сме от името на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество да поздравим всички наши колеги – български правници с Деня на Конституцията и юриста. На учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари 1879 – 16 април 1879) е приета първата

Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)

12.1_ESCO Contracts_April_14_LT_bg Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ, обн. ДВ, бр 98 от от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) урежда провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. С

Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз

16.1_New Rules for Licensing and Other Technology Transfer Agreements _Junel_14_KG На 28 март 2014 г., след процес на обществени консултации, стартиран през февруари 2013 г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията относно прилагането на член 101,