1. Защо да се запознаете с политиката за обработване и защита на лични данни, прилагана от „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество?

Адвокатското дружество обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни, както и като обработващ на лични данни по възлагане по силата на договор с други администратори на лични данни. Това означава, че Ваши лични данни – например име, адрес, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват при нас.

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Тази политика има за цел да разясни всички основни въпроси относно извършваното от нас обработване на лични данни – за какви цели го извършваме, на какво основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да ги упражните.

Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с обработването на лични данни, в рамките на тази политика, или Ви е необходима допълнителна информация, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.

„Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество

гр. София 1000, ул. „Хан Крум“ № 25

тел. 02/980 38 76

факс: 08/980 62 71

e-mail: officelf@legaldl.com

 

 1. Защо и как „Добрев и Люцканов” Адвокатско дружество обработва лични данни

Адвокатското дружество и работещите в него адвокати извършват предвидена от Конституцията на Република България функция – да подпомагат защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. За осъществяване на тази функция за нас е необходимо да обработваме личните данни на нашите клиенти и трети лица, като тези данни включват и чувствителна информация като имотно и здравословно състояние, членуване в синдикални организации, биометрични данни, данни за етнически произход.

Всички посочени данни са необходими за предоставяне на най-добрата възможна защита. В много случаи, ако нямаме достъп до тези данни предлаганите от нас услуги няма да са адекватни на нуждата на клиента, а може да се окажат и невъзможни.

При осъществяване на тази функция ние спазваме най-високи стандарти за поверителност, които съответстват и надхвърлят изискванията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Лични данни могат да бъдат обработвани и във връзка с онези дейности, които са необходими, за да можем да предоставяме защита на нашите клиенти – техническа поддръжка, договори с адвокати и служители и т.н. Тези отношения не са предмет на Закона за адвокатурата, но при тяхното изпълнение ние прилагаме същото внимание и високи стандарти към защитата на личните данни.

При обработването на Вашите лични данни, ние не извършваме профилиране, нито прилагаме процедури за автоматизирано вземане на решения, които могат да засегнат Вашите права.

За сметка на това, може да се наложи да предоставим достъп до Вашите лични данни в ограничен обем на трето лице – нашето счетоводство или екипа, който ни предоставя софтуерна поддръжка. В тези случаи, ние гарантираме, че ангажираните от нас трети лица прилагат същите високи стандарти за защита на Вашите лични данни.

Възможно е ние да обработваме Вашите лични данни по възлагане от наш клиент – в тези случаи настоящата политика се прилага ограничено, само по отношение Вашите права. Ако имате допълнителни въпроси, ние ще имаме ангажимента да ги пренасочим към нашия клиент и да гарантираме, че ще получите отговор в предвидените в законодателството срокове.

 

III. Какво включва понятието „лични данни”

Адвокатското дружество прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт. В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, записи от нашата система за видеонаблюдение, данни за посещения на нашия уебсайт. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си, посочени по-долу, по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по т. V от тази политика.

 

 

 1. За какви цели обработваме лични данни

Когато Адвокатското дружество определя целите за обработване на личните данни, то са приложими следните цели:

 1. Във връзка с възложените ни правни услуги – Адвокатското дружество предоставя правни услуги въз основа на договор с всеки отделен клиент. За целите на сключването и изпълнението на договора за правни услуги ние обработваме личните данни на нашите клиенти и/или лицата, които ги представляват (пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и т.н.).

В този случай основание за обработване на данните е именно изпълнението на сключения договор, като в тези рамки се включват и обработването във връзка с предоставяне на определена информация и/или услуги преди сключването на договор.

За тази цел ние ще обработваме личните данни на нашия клиент до прекратяване на договора, както и за определен срок след това – в рамките на който може да възникнат допълнителни права и задължения за страните по договора. Този срок обичайно е 6 години след приключване на договора, но в отделни случаи може да бъде по-дълъг с оглед на следните обстоятелства:

 • Гаранционни срокове, срокове за спазване на задължение за конфиденциалност, срокове, в които предоставяме допълнителни услуги, свързани с договора;
 • При възложено процесуално представителство по дело – сроковете за прилагане на извънредни способи за защита, извън обжалването, например производства за отмяна, жалби съгласно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

Основанието за обработване на Вашите лични данни в този случай е сключеният договор за правни услуги

 1. Във връзка със сключени от адвокатското дружество договори за предоставяне на стоки/услуги
 2. За целите на изпълнение на сключени трудови договори, договори за постоянна работа и стажантски договори
 3. За изпълнение на законови задължения – адвокатското дружество е задължено по закон да води счетоводство и да прилага мерки срещу изпирането на пари. Вашите лични данни ще бъдат използвани с оглед изпълнение на нашите задължения по Закона за счетоводството и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и съобразно всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента, в който обработването се извършва.

Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството на хартиен и/или на технически носител в предприятието се съхранява информация в следните срокове: счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години; всички останали носители на счетоводна информация – 3 години. По отношение на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, данните ще бъдат съхранявани до момента, в който не е необходимо адвокатското дружество да доказва спазването на изискванията за установяване на действителния собственик на клиента или други обстоятелства относно конкретна операция.

 1. За защита законните интереси на адвокатското дружество – Вашите лични данни може да са ни необходими, за да докажем пред съответните контролни органи или трети лица, че изпълняваме законовите си задължения, както и Във връзка с изясняване на претенции от или срещу адвокатското дружество.
 2. За целите на предоставяне на обобщена правна информация, законодателни промени и решения на правни проблеми. В тези случаи, доколкото изпращаме нашия нюзлетър и информационни съобщения чрез електронна поща, ние изрично изискваме Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни.

В случаите, в които обработването на Вашите лични данни се извършва на основание съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай незабавно ще преустановим обработването на данни за съответната цел, което обаче няма да засегне обработването на друго основание – например когато имаме договорно или законово задължение да го извършваме. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на предоставяне на информация от наша страна, като в тези случаи веднага ще преустановим съответното предоставяне на информация.

В отделни случаи може да се прилагат и други цели за обработване на Ваши лични данни, като за такива случаи ще Ви уведомяваме изрично.

 

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни

По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на следното:

 

 1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели

По правило тази информация ще бъде предоставена при подписване на договори с нашите контрагенти, но по всяко време можете да отправяте запитвания в тази връзка.

 

 1. Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни

 

 1. Да искате да изтрием Вашите лични данни

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако ние сме приключили партньорските отношения по между си и нямаме законово задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.

 

 1. Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин

Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити – например с оглед бъдеща съвместна работа – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона.

 

 1. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни

Ако искате да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).

 

 1. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни

Когато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на интересите на адвокатското дружество, по всяко време можете да възразите срещу обработването. Ако обработването се извършва за целите на изпращане на търговски съобщения или друга подобна информация, то незабавно ще бъде преустановено. Ако с обработването защитаваме друг наш законен интерес, ще направим преценка дали можем да спрем обработването или не.

 

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр можете да намерите на линковете под тази политика.

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

– Ако не можем да Ви идентифицираме;

– Ако не обработваме Ваши лични данни;

– Ако има законова пречка да бъде изпълнено;

– Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;

– Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за упражняване на едно и също право за кратък период от време, или ако искането Ви вече е било удовлетворено и не са посочени фактически обстоятелства, които да налагат повторното му удовлетворяване.

 

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ние от своя страна поемаме ангажимент в кратки срокове да Ви предоставим отговор на Вашите въпроси.

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Формуляр оттегляне съгласие
Формуляри Искане упражняване на права