Конкурентно право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” предоставя правна помощ и защитава правата на своите клиенти в областта Конкурентно право от самото начало на правоприлагане на антитръстовото законодателство в Република България. През този период нашият екип натрупа сериозен и успешен опит в прилагането на Общностите и национални норми, които придобиват все по-голяма роля като норми на търговско поведение и практика.

Чрез своето специализирано звено Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява правна помощ и защита в случаи на нарушения на антитръстовото законодателство, като предоставя процесуално представителство на своите клиенти в случаи на инициирани разследвания от регулаторния орган за наличие на забранени споразумения, както и при извършването на претърсвания и изземвания на доказателства в хода на тези производства. Екипът ни предоставя и консултации, подпомагащи икономическите оператори при съобразяване на пазарното им поведение с антитръстовите правила, като по-специално консултира сключването на всякакъв вид хоризонтални и вертикални споразумения, създаването на съвместни дружества и оперирането на дистрибуционни системи. Особено внимание отделяме на възможностите, предоставени от Общностното и национално законодателство, които освобождават участниците на пазара от тези забрани. Важна част от работата ни е предоставяне на правни консултации с оглед възможностите за използване на програмата за освобождаване и намаляване на санкциите, приета от КЗК.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има натрупан значителен опит в съвместната ежедневна работа с нашите клиенти при съобразяване на тяхното пазарно поведение със забраната за злоупотреба с монополно и господстващо положение. Адвокатското дружество консултира различни предприятия с господстващо положение на пазара от гледна точка на ценовата им политика, избягването на дискриминационни условия в търговските им взаимоотношения, както и при оперирането на т.нар. „съществени съоръжения”.

Дружеството предоставя правни консултации и в случаите на концентрация на стопанска дейност при сливания и придобивания, като извършва предварителна оценка на риска от възникване на условия за концентрация, съгласно критериите, установени в националното и Общностното законодателство, и участва в хода на изготвяне на необходимите уведомления и при провеждането на процедурите по съответните разрешения от регулиращия орган.

Екипът на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” отделя голямо значение на случаите на нелоялна конкуренция и неправомерното предоставяне на държавна помощ.

Някои от услугите, предоставяни от екипа ни в тази област са:

  • консултации и процесуално представителство във връзка с инициирани производства за нарушение на антитръстовите правила;
  • участие и предоставяне на правна помощ в хода на извършвани от регулатора претърсвания и изземвания на доказателства;
  • консултиране сключването на хоризонтални споразумения между конкурентни предприятия;
  • консултиране оперирането на дистрибуционни системи и сключването на ексклузивни дистрибуционни споразумения;
  • предоставяне на правна помощ и консултации с оглед забраната за злоупотреба с монополно и господстващо положение;
  • оценка на риска от възникване на условията за контрол върху концентрациите на стопанска дейност, изготвяне на уведомленията и участие в процедурата по издаване на разрешителните от регулаторния орган;
  • предоставяне на правна помощ и процесуално представителство в случаите на нарушения на правилата за лоялна конкуренция;
  • извършването на пълен правен анализ на търговското поведение на икономическите оператори с оглед спазване на правилата за конкуренция;
  • процесуално представителство през Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд в образувани производства по ЗЗК.

Адвокати


Публикации в областта

Конкурентно право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” предоставя правна помощ и защитава правата на своите клиенти в областта Конкурентно...

Съвместните предприятия и общностното право на конкуренция

01_Joint Ventures_june, july,august, september_2010_KG_bg Съвместните предприятия или т.нар. Joint Ventures са такива правни образувания, които все по-често...

Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз

16.1_New Rules for Licensing and Other Technology Transfer Agreements _Junel_14_KG На 28 март 2014 г., след процес на обществени консултации, стартиран през февруари 2013 г.,...

Нови правила за дистрибуторските споразумения

01.1_The New Rules_may_2011_KG_bg Изтичането на срока на валидност на предвидените с Регламент (ЕО) № 2790/1999г. правила за групово освобождаване...

Новият закон за защита на конкуренцията

01_The New Competition Protection Act_febryary, march_2009_KG_bg В края на 2008г. влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК). Основната цел на...