Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

„Добрев и Люцканов“ адвокатско дружество има дългогодишен опит в предоставянето на квалифицирана правна защита на своите клиенти пред пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж, както и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. С работата по възложените на адвокатското дружество дела е ангажиран сплотен екип от адвокати, с богат опит в процесуалното представителство и постигнати успехи по дела със значителен материален интерес. Адвокатите от адвокатското дружество, профилирани в областта, осигуряват съдействие за доброволно уреждане на споровете чрез участие в преговори, а сертифицираните медиатори и чрез медиация.

Предоставената от адвокатското дружество защита включва активни действия, изготвяне и подаване на всички необходими документи, както извършване на всички необходими действия във всички етапи от производството:

Преди подаването на исковата молба в съда:

Ако сте кредитор:

 • проучване на длъжника;
 • събиране на доказателства;
 • налагане на обезпечителни мерки.

Ако сте длъжник:

 • защита при наложени обезпечителни мерки;
 • замяна и отмяна на обезпечението;
 • предявяване на иск за вреди от наложени обезпечителни мерки.

Защита в съдебни производства:

 • изготвяне на стратегия за водене на производството;
 • изготвяне и подаване на всички необходими документи;
 • извършване на всички необходими процесуални действия в производството в изпълнение на обсъдената стратегия, както и всички действия, насочени към събиране на доказателства;
 • при необходимост подаване на искане до съда за отправяне на преюдициално запитване;
 • когато има основание, защитата в производството се води по начин, гарантиращ на допустимост на жалба пред Съда по правата на човека в Страсбург.

Събиране на вземания:

 • защита в производства по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни решения;
 • защита в наднационални процедури за установяване и събиране на частни вземания в ЕС – удостоверяване на актове като европейско изпълнително основание, защита в европейска процедура за искове с малък материален интерес, европейска заповед за плащане, европейска заповед за запор на банкови сметки;
 • снабдяване с изпълнителен лист;
 • защита по заповедни производства;
 • защита по изпълнителни дела.

Защита в производства по отмяна на влязло в сила съдебно решение.

Жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Граждански и търговски съдебни спорове:

 • защита на правото на собственост и други вещни права;
 • защита при неизпълнение на договорни задължения и защита по търговски спорове;
 • спорове във връзка с договори за кредит и застраховки;
 • спорове между съдружници, защита на дружествени права;
 • производства за отнемане на имущество.

Административен процес, трудови съдебни спорове.

 • защита при данъчни проверки и ревизии, обжалване на ревизионни актове;
 • възражения срещу актове за установяване на административни нарушения, обжалване на наказателни постановления;
 • защита в производства за издаване на административни актове, обжалване на административни актове;
 • устройство на територията;
 • обществени поръчки, конкуренция;
 • отговорност на държавата и общините за вреди;
 • трудови спорове.

 Арбитражни спорове и медиация.

 • защита по вътрешни и международни арбитражни производства;
 • снабдяване с изпълнителен лист, включително признаване и допускане на изпълнението на решения, постановени от арбитражен съд извън Република България;
 • защита в производства пред Върховния касационен съд по искове за отмяна на вътрешни арбитражни решения;
 • съдействие за доброволно уреждане на спорове чрез медиация.

В областта на събиране на вземания „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество работи с Debitura, Чехия, като повечето можете да научите на следните адреси:

https://www.debitura.com/partners/dobrev-lyutskanov-law-firm


Адвокати


Публикации в областта

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане

Българският съд следи служебно дали е компетентен да разгледа и реши всеки правен спор, с който е сезиран, включително и когато...

Промените в Гражданския Процесуален Кодекс от м. октомври 2017г.

11_The amendments to the Civil procedure code of october 2017KY-BG1_29.11.2017 Изминаха почти десет години от влизането в сила на новия Граждански процесуален...

Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г....

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси

03_The Arbitration Agreement New Solutions and New Questions В началото на годината беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Гражданския...

Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура...

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста...

Административният договор – същност и приложение

11_The Administrative Contract Essence and Applicability_16_KY В областта на гражданското право договорът е съглашение между две или повече лица, което се...

Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза – рискове и възможности

14_Applicability of Enforcement Proceedings to Contracts with an Arbitration Clause_LT С възможността да уговорят арбитраж на страните по един спор е предоставена...

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

09_RL_Amending Bill to the Civil Procedure Code (CPC)_VA На 13 юли 2015 г. от страна на Министерски съвет е внесен в Народното събрание Законопроект за...

Защита на правата и отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите заради нарушения на европейското законодателство

08_Protection of the Rights and Liability of the States for Loss and Damage Caused to Citizens by Breaches of the European Community Law_KY На 08.05.2015 г. Върховният касационен съд на Република...

Отнемането на незаконно придобито имущество при действието на правото на Европейския съюз, Конвенцията за защита на правата на човека и Протокол № 1 към нея

05.1_The Criminal Assets Forfeiture against the Background of the Acquis Communautaire_KY На 18 май 2012 г., в бр. 38 на “Държавен вестник” беше обнародван силно оспорваният...

Записът на заповед след Тълкувателно решение 4/2013г. за заповедното производство: Повече въпроси, отколкото отговори

На 18.06.2014г. е постановено дългоочаквано Тълкувателно решение №4 на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на...

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ

19.1_Statia_August_14_GI_bg В чл. 108 от Закона за собствеността е установено правото на действителния собственик на една вещ да потърси защита...

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс

До приемането на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ през 2007 г., в сила от 1 март 2008 г., тълкуване на спорните въпроси във въззивното...

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р....

Нова практика на Европейския съд за правата на човека след изменението на българското законодателство

06.1_New Legal Practice of the European Court of Human Rights after the Amendments of the Bulgarian Legislation_March_14_KY_bg След постановяването на многобройни осъдителни решения,...

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права

07.1_Legal Interest in Claiming Ownership and Other Property Rights_february_14_GI_bg С Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК на ВКС се...

Връчване на извънсъдебни документи в държави членки при липса на висящо съдебно производство

01,1_Service in the Member States of Extrajudicial Documents_january_2014_VA_bg Регламент (ЕО) № 1393/2007 е най-новият понастоящем регламент, който урежда правилата за...

Преюдициалното запитване до съда на европейския съюз

11,1_Preliminary Rulings _december_2013_KY_bg След присъединяването на Република България към Европейския съюз всички органи на публичната власт са...