Трудово право и имиграция

В областта Трудово право и имиграция работата на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е насочена към предоставянето на консултации и съдействие на работодатели и/или служители по трудовоправните отношения. Ние се стремим да осигурим защита правата и интересите на клиентите си по най-добрия начин, съобразявайки се с техните очаквания.

В областта на трудовото право предлагаме правно обслужване, което включва, но не само:

  • изготвяне на съответните договори и документи, свързани с възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения;
  • изготвяне на вътрешните правила, необходими за дейността на работодателя, като трудови договори, длъжностни характеристики, правила за вътрешен трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, заповеди на работодателя, планове за обучение и повишаване на квалификацията;
  • представителство на нашите клиенти пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство;
  • съдействие, консултации и представителство при извънсъдебното решаване на трудови спорове;
  • консултации и процесуално представителство при водене на съдебни дела във връзка с уволнения, обезщетения и други трудови спорове;
  • консултиране на възможностите за наемане на чуждестранни работници и служители и цялостно правно съдействие във връзка с процедурите по получаване на разрешение за работа и неговото продължаване.

От години екипът на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” работи с някои от най-големите агенции за набиране на персонал в България, като им предоставя правна помощ и консултации в областта на управлението на проекти, изготвяне на документи, свързани с подбор и обучение, постоянни и временни назначения на персонал и различни решения в управлението на човешките ресурси.

Поради съществената значимост на този отрасъл от правото и поради големия брой от законови норми, които често подлежат на промяна, нашата цел е да предлагаме на клиентите висококачествени и практични съвети, отговарящи на действащото национално и европейско законодателство.

Имиграция

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” предоставя пълен обем от правни услуги във връзка с имиграционните въпроси. Предлагаме цялостно правно обслужване, свързано с пребиваването на чуждестранни физически лица на територията на България, като осигуряваме на клиентите своевременно и точно консултиране. Имаме богат опит в предоставяне на правна помощ през всички етапи от процедурата за придобиване и възстановяване на българско гражданство, вписване в съответните регистри, издаване на български документи за самоличност и т.н.

Ние предлагаме правна помощ в процеса на получаване на български визи за всякакви цели (влизане, пребиваване, транзитно преминаване). Чрез контактите ни със специалисти и консултанти по имиграционно право, ние можем да съдействаме по всички визови въпроси, включително издаване на разрешително за работа, краткосрочно, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци.

Ние участваме в Имиграционна инвестиционна програма в България, която предоставя на лица и техните семейства, които не са граждани на ЕС, възможността да получат разрешение за постоянно пребиваване. Нашето дружество е основен правен консултант и има богат опит по отношение на правната материя, свързана с инвестиционните фондове и напътства инвеститорите през целия инвестиционен процес.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” цели да направи процеса по имиграция възможно най-лек за нашите клиенти.


Адвокати


Публикации в областта

Законови изисквания при масови уволнения

07_Statutory Requirements to Collective Redundancies_GITS Работодателят е изправен пред хипотезата на „масови уволнения“, тогава, когато предстои да...

Форми за пребиваване на работници и служители, управители и представляващи дружествата – разрешения за пребиваване и разрешения за работа

Forms of Residence of Workers and Employees or Managers and Company Representatives На 24.03.2016 г. и 07.04.2016 г. се проведоха Правни дни на Германо-българската...

Публикувани са законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване

10_Published Amending Bills to the Labour Code and the Social Security Code_GI На 22 и 28 май 2015 г. на интернет страницата на Народното събрание са публикувани проект...

Злоупотребата с доверието на работодателя като дисциплинарно нарушение съобразно българското трудово законодателство

07_The Breach of the Employers Trust as a Disciplinary Violation under the Bulgarian Labour Law_LT Един от основните въпроси на трудовото право е оспорването на...