Капиталови пазари

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежава дългогодишен опит в правното обслужване на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Нашите адвокати консултират клиентите в хода на процедурите по първично и вторично публично предлагане на ценни книжа, както и по всички въпроси, свързани с процедурните правила на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да гарантираме, че действията им ще бъдат съобразени със задълженията за разкриване на информация, приложимото законодателство към публичните дружества и правилата на фондовия пазар. Имаме богат опит в консултиране дейността на банките и инвестиционните посредници във връзка с осъществяването на сделки. Чрез различните видове финансови инструменти се стремим непрекъснато да предоставяме комплексно обслужване.

Част от услугите, предоставяни от дружеството ни, включват:

  • цялостно правно обслужване дейността на публични дружества (първично и вторично публично предлагане на ценни книжа, корпоративно управление, организиране на общи събрания и др.);
  • извършване на сделки с финансови инструменти (ценни книжа, опции, фючърси, суапове, форуърдни договори, цени на квоти за схеми за търговия с емисии);
  • консултации във връзка с регулаторния режим при осъществяване на инвестиционни услуги;
  • правни консултации при организиране и провеждане на процедури по емитиране на облигационни заеми.

Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.