Интелектуална собственост

Адвокатите от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежават значителен опит в предоставяне на правни услуги за цялостна защита на правата върху обекти на интелектуална собственост. В тази сфера ние регистрираме търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели, предоставяме последващи консултации на клиентите ни, както и процесуално представителство за защита на нарушени права. В процеса на изготвяне на правни анализи, екипът ни предоставя своевременни съвети на своите клиентите във връзка с вече съществуващите и бъдещите права.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов”предоставя широк спектър от услуги в областта на интелектуалната собственост, сред които:

  • предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;
  • консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
  • подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, смяна на собственик, подновяване на регистрацията);
  • предоставяне на услуги по цялостно наблюдение на обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация, застрашаващи правата и интересите му;
  • консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;
  • регистрация на домейни при съблюдаване и анализ както на правата на интелектуална собственост на клиента, така и предотвратяване на възможността за нарушаване на чужди права;
  • консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, подробен правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне права върху обекти на индустриална собственост при различни форми на преобразуване на търговски дружества;
  • консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;
  • процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентно ведомство, на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.

Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.