Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

„Добрев и Люцканов“ адвокатско дружество има дългогодишен опит в предоставянето на квалифицирана правна защита на своите клиенти пред пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж, както и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. С работата по възложените на адвокатското дружество дела е ангажиран сплотен екип от адвокати, с богат опит в процесуалното представителство и постигнати успехи по дела със значителен материален интерес. Адвокатите от адвокатското дружество, профилирани в областта, осигуряват съдействие за доброволно уреждане на споровете чрез участие в преговори, а сертифицираните медиатори и чрез медиация.

Предоставената от адвокатското дружество защита включва активни действия, изготвяне и подаване на всички необходими документи, както извършване на всички необходими действия във всички етапи от производството:

Преди подаването на исковата молба в съда:

Ако сте кредитор:

 • проучване на длъжника;
 • събиране на доказателства;
 • налагане на обезпечителни мерки.

Ако сте длъжник:

 • защита при наложени обезпечителни мерки;
 • замяна и отмяна на обезпечението;
 • предявяване на иск за вреди от наложени обезпечителни мерки.

Защита в съдебни производства:

 • изготвяне на стратегия за водене на производството;
 • изготвяне и подаване на всички необходими документи;
 • извършване на всички необходими процесуални действия в производството в изпълнение на обсъдената стратегия, както и всички действия, насочени към събиране на доказателства;
 • при необходимост подаване на искане до съда за отправяне на преюдициално запитване;
 • когато има основание, защитата в производството се води по начин, гарантиращ на допустимост на жалба пред Съда по правата на човека в Страсбург.

Събиране на вземания:

 • защита в производства по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни решения;
 • защита в наднационални процедури за установяване и събиране на частни вземания в ЕС – удостоверяване на актове като европейско изпълнително основание, защита в европейска процедура за искове с малък материален интерес, европейска заповед за плащане, европейска заповед за запор на банкови сметки;
 • снабдяване с изпълнителен лист;
 • защита по заповедни производства;
 • защита по изпълнителни дела.

Защита в производства по отмяна на влязло в сила съдебно решение.

Жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Граждански и търговски съдебни спорове:

 • защита на правото на собственост и други вещни права;
 • защита при неизпълнение на договорни задължения и защита по търговски спорове;
 • спорове във връзка с договори за кредит и застраховки;
 • спорове между съдружници, защита на дружествени права;
 • производства за отнемане на имущество.

Административен процес, трудови съдебни спорове.

 • защита при данъчни проверки и ревизии, обжалване на ревизионни актове;
 • възражения срещу актове за установяване на административни нарушения, обжалване на наказателни постановления;
 • защита в производства за издаване на административни актове, обжалване на административни актове;
 • устройство на територията;
 • обществени поръчки, конкуренция;
 • отговорност на държавата и общините за вреди;
 • трудови спорове.

 Арбитражни спорове и медиация.

 • защита по вътрешни и международни арбитражни производства;
 • снабдяване с изпълнителен лист, включително признаване и допускане на изпълнението на решения, постановени от арбитражен съд извън Република България;
 • защита в производства пред Върховния касационен съд по искове за отмяна на вътрешни арбитражни решения;
 • съдействие за доброволно уреждане на спорове чрез медиация.

Адвокати


Публикации в областта

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане

Българският съд следи служебно дали е компетентен да разгледа и реши всеки правен спор, с който е сезиран, включително и когато...

Промените в Гражданския Процесуален Кодекс от м. октомври 2017г.

11_The amendments to the Civil procedure code of october 2017KY-BG1_29.11.2017 Изминаха почти десет години от влизането в сила на новия Граждански процесуален...

Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г....

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси

03_The Arbitration Agreement New Solutions and New Questions В началото на годината беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Гражданския...

Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура...

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста...

Административният договор – същност и приложение

11_The Administrative Contract Essence and Applicability_16_KY В областта на гражданското право договорът е съглашение между две или повече лица, което се...

Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза – рискове и възможности

14_Applicability of Enforcement Proceedings to Contracts with an Arbitration Clause_LT С възможността да уговорят арбитраж на страните по един спор е предоставена...

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

09_RL_Amending Bill to the Civil Procedure Code (CPC)_VA На 13 юли 2015 г. от страна на Министерски съвет е внесен в Народното събрание Законопроект за...

Защита на правата и отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите заради нарушения на европейското законодателство

08_Protection of the Rights and Liability of the States for Loss and Damage Caused to Citizens by Breaches of the European Community Law_KY На 08.05.2015 г. Върховният касационен съд на Република...

Отнемането на незаконно придобито имущество при действието на правото на Европейския съюз, Конвенцията за защита на правата на човека и Протокол № 1 към нея

05.1_The Criminal Assets Forfeiture against the Background of the Acquis Communautaire_KY На 18 май 2012 г., в бр. 38 на “Държавен вестник” беше обнародван силно оспорваният...

Записът на заповед след Тълкувателно решение 4/2013г. за заповедното производство: Повече въпроси, отколкото отговори

17.1_GD_The Promissory Note in the Wake of Interpretative Decision No. 4 from 2013 concerning Summary Judgments for Debt Recovery_August_14_VY_bg На 18.06.2014г. е постановено дългоочаквано...

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ

19.1_Statia_August_14_GI_bg В чл. 108 от Закона за собствеността е установено правото на действителния собственик на една вещ да потърси защита...

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс

11.1_The Supreme Court of Cassation Adopted an Interpretative Decision_April-July_14_GI До приемането на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ през 2007 г., в сила от 1 март...

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р....

Нова практика на Европейския съд за правата на човека след изменението на българското законодателство

06.1_New Legal Practice of the European Court of Human Rights after the Amendments of the Bulgarian Legislation_March_14_KY_bg След постановяването на многобройни осъдителни решения,...

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права

07.1_Legal Interest in Claiming Ownership and Other Property Rights_february_14_GI_bg С Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК на ВКС се...

Връчване на извънсъдебни документи в държави членки при липса на висящо съдебно производство

01,1_Service in the Member States of Extrajudicial Documents_january_2014_VA_bg Регламент (ЕО) № 1393/2007 е най-новият понастоящем регламент, който урежда правилата за...

Преюдициалното запитване до съда на европейския съюз

11,1_Preliminary Rulings _december_2013_KY_bg След присъединяването на Република България към Европейския съюз всички органи на публичната власт са...