Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява квалифицирана съдебна защита на своите български и чуждестранни клиенти пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж.

Дружеството предоставя правна помощ през целия процес – от досъдебната фаза до процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции в страната, вътрешен и международен арбитраж.

Правните услуги в тази област включват, но не само:

Досъдебна фаза:

  • анализ и проучване на случая и събиране на необходими и относими доказателства;
  • консултация и становище по материалноправната част от спора с последваща прогноза и анализ на предстоящите процесуални действия;
  • изследване имуществото на ответника и възможностите за обезпечаване на претенцията.

Съдебна фаза:

  • изготвяне на искови молби и съответните отговори на искови молби, предявени от другата страна;
  • процесуално представителство по време на всички етапи на съдебното производство;
  • представителство при открити съдебни заседания.

Следсъдебна фаза:

  • обжалване на съдебни решения и определения;
  • подпомагане на клиентите по време на целия процес на изпълнение на съдебно или арбитражно решение, осигуряване на процесуално представителство по отношение на откриване на произвоство по принудително изпълнение, консултации относно най-подходящите обезпечителни мерки, които могат да бъдат предприети и относно законосъобразността на действията на съдебния изпълнител;
  • участие в процедури на публични продани и продажби по Закона за особените залози.

Арбитражни спорове

В рамките на своята стопанска дейност много от нашите клиенти се изправят пред необходимостта да търсят справедливост от арбитражен съд. В тази изключително важна област разполагаме с добре подготвени специалисти, с богата практика в съдебните и арбитражни спорове пред вътрешни и международни арбитражни институции, включително и пред Арбитражния трибунал на Международната търговска камара. Нашите адвокати използват всички необходими правни средства, за да осигурят максимално бързо и ефикасно уреждане на споровете.

Имаме значителен опит при водене на вътрешни и международни арбитражни спорове със сериозен материален интерес, както и за признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи.


Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.