Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява квалифицирана съдебна защита на своите български и чуждестранни клиенти пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж.

Дружеството предоставя правна помощ през целия процес – от досъдебната фаза до процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции в страната, вътрешен и международен арбитраж.

Правните услуги в тази област включват, но не само:

Досъдебна фаза:

  • анализ и проучване на случая и събиране на необходими и относими доказателства;
  • консултация и становище по материалноправната част от спора с последваща прогноза и анализ на предстоящите процесуални действия;
  • изследване имуществото на ответника и възможностите за обезпечаване на претенцията.

Съдебна фаза:

  • изготвяне на искови молби и съответните отговори на искови молби, предявени от другата страна;
  • процесуално представителство по време на всички етапи на съдебното производство;
  • представителство при открити съдебни заседания.

Следсъдебна фаза:

  • обжалване на съдебни решения и определения;
  • подпомагане на клиентите по време на целия процес на изпълнение на съдебно или арбитражно решение, осигуряване на процесуално представителство по отношение на откриване на произвоство по принудително изпълнение, консултации относно най-подходящите обезпечителни мерки, които могат да бъдат предприети и относно законосъобразността на действията на съдебния изпълнител;
  • участие в процедури на публични продани и продажби по Закона за особените залози.

Арбитражни спорове

В рамките на своята стопанска дейност много от нашите клиенти се изправят пред необходимостта да търсят справедливост от арбитражен съд. В тази изключително важна област разполагаме с добре подготвени специалисти, с богата практика в съдебните и арбитражни спорове пред вътрешни и международни арбитражни институции, включително и пред Арбитражния трибунал на Международната търговска камара. Нашите адвокати използват всички необходими правни средства, за да осигурят максимално бързо и ефикасно уреждане на споровете.

Имаме значителен опит при водене на вътрешни и международни арбитражни спорове със сериозен материален интерес, както и за признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи.


Адвокати


Публикации в областта

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане

Българският съд следи служебно дали е компетентен да разгледа и реши всеки правен спор, с който е сезиран, включително и когато...

Промените в Гражданския Процесуален Кодекс от м. октомври 2017г.

11_The amendments to the Civil procedure code of october 2017KY-BG1_29.11.2017 Изминаха почти десет години от влизането в сила на новия Граждански процесуален...

Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г....

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси

03_The Arbitration Agreement New Solutions and New Questions В началото на годината беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Гражданския...

Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура...

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста...

Административният договор – същност и приложение

11_The Administrative Contract Essence and Applicability_16_KY В областта на гражданското право договорът е съглашение между две или повече лица, което се...

Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза – рискове и възможности

14_Applicability of Enforcement Proceedings to Contracts with an Arbitration Clause_LT С възможността да уговорят арбитраж на страните по един спор е предоставена...

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

09_RL_Amending Bill to the Civil Procedure Code (CPC)_VA На 13 юли 2015 г. от страна на Министерски съвет е внесен в Народното събрание Законопроект за...

Защита на правата и отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите заради нарушения на европейското законодателство

08_Protection of the Rights and Liability of the States for Loss and Damage Caused to Citizens by Breaches of the European Community Law_KY На 08.05.2015 г. Върховният касационен съд на Република...

Отнемането на незаконно придобито имущество при действието на правото на Европейския съюз, Конвенцията за защита на правата на човека и Протокол № 1 към нея

05.1_The Criminal Assets Forfeiture against the Background of the Acquis Communautaire_KY На 18 май 2012 г., в бр. 38 на “Държавен вестник” беше обнародван силно оспорваният...

Записът на заповед след Тълкувателно решение 4/2013г. за заповедното производство: Повече въпроси, отколкото отговори

17.1_GD_The Promissory Note in the Wake of Interpretative Decision No. 4 from 2013 concerning Summary Judgments for Debt Recovery_August_14_VY_bg На 18.06.2014г. е постановено дългоочаквано...

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ

19.1_Statia_August_14_GI_bg В чл. 108 от Закона за собствеността е установено правото на действителния собственик на една вещ да потърси защита...

Върховния касационен съд прие тълкувателно решение по въпросите на въззивното производство по действащия Гражданския процесуален кодекс

11.1_The Supreme Court of Cassation Adopted an Interpretative Decision_April-July_14_GI До приемането на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ през 2007 г., в сила от 1 март...

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р....

Нова практика на Европейския съд за правата на човека след изменението на българското законодателство

06.1_New Legal Practice of the European Court of Human Rights after the Amendments of the Bulgarian Legislation_March_14_KY_bg След постановяването на многобройни осъдителни решения,...

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права

07.1_Legal Interest in Claiming Ownership and Other Property Rights_february_14_GI_bg С Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК на ВКС се...

Връчване на извънсъдебни документи в държави членки при липса на висящо съдебно производство

01,1_Service in the Member States of Extrajudicial Documents_january_2014_VA_bg Регламент (ЕО) № 1393/2007 е най-новият понастоящем регламент, който урежда правилата за...

Преюдициалното запитване до съда на европейския съюз

11,1_Preliminary Rulings _december_2013_KY_bg След присъединяването на Република България към Европейския съюз всички органи на публичната власт са...