Промените в Търговския закон от 30 декември 2016 година

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИД на ТЗ), обнародван в Държавен вестник бр. 105 от 30 декември 2016г., бяха въведени промени във връзка с формата на документите, представяни при вписвания, заличавания и обявявания на обстоятелства по партидата на търговец в Търговския регистър. Измененията предвиждат едновременна нотариална заверка на подпис и съдържаниеза сделки при прехвърляне на предприятие и прехвърляне на дружествени дялове. Новото изискване има за цел да ограничи злоупотребите при бъдещи вписвания на актове и промени относно търговци. Подобна промяна относно формата се въвежда и спрямо някои категории протоколи от заседания на общи събрания. Така въведеното изискване за две последователни нотариални удостоверявания на подписи и съдържание се отнася до протоколите от общи събрания, с които се вземат решения за приемане и изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване/увеличаване на капитала, избиране на управител, както и документи, удостоверяващи разпореждане с недвижими имоти. Разпоредбата на чл. 137, ал. 4 въвежда изключение от правилото за нотариална заверка на подпис и съдържание на така посочените протоколи, в случай че в дружествения договор е предвидена писмена форма. При неспазване на новите изисквания относно формата, взетите решения ще бъдат нищожни.

Една от съществените промени е свързана с улесняване на доказването на настъпила неплатежоспособност на търговец и ускоряване на производството по несъстоятелност. Въвежда се презумпция, която гласи, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години. Също така неплатежоспособност ще се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията, включително когато е платил изцяло или частично вземания само на определени кредитори.

Следваща новост, която не беше включена в законопроекта, е раздел II „а“ към част четвърта „Несъстоятелност“, който въвежда фигурата на помощник-синдика. За делегирането на определени права от компетентността на синдика ще е необходимо изрично разрешение на съда. По този начин помощник-синдикът ще може да извършва определени действия под ръководството и указанията на синдика.

Приета е и част пета „Производството по стабилизация на търговец“, която влиза в сила след 6 месеца (01.07.2017г.). Производството е изцяло ново, което има за непосредствена цел да доведе до продължаване на дейността на търговеца, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност. Производството се въвежда с оглед предотвратяване откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му.