КЗК с решение по съответствието на проекта за изменение на Закона за адвокатурата с правилата на конкуренцията

На 22 Април 2015г. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе с решение, с което предложи на Народното събрание да преразгледа внесения проектозакон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Производството пред КЗК бе образувано по реда на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с правилата на конкуренцията с проекта за изменение на Закона за адвокатурата, което правомощие на КЗК е познато още и като „застъпничество за конкуренцията“.

Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара, като в хода на проучването са постъпили становища и на Министерство на правосъдието, Комисия за защита на потребителите, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камара на частните съдебни изпълнители, Съюза на юристите в България, Национален съюз на юрисконсултите, Български център за нестопанско право, Българска асоциация на консултантите по европейски програми, Българския хелзинкски комитет, Българска търговско-промишлена палата и от Института за пазарна икономика.

С това свое решение, Комисията е установила опасност някои от законовите предложения да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни пазари. КЗК е приела, че тези предложения за изменение на закона ще доведат до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

Доколкото становищата на КЗК по оценяване съответствието на проекти на нормативни актове и на действащи такива с правилата на конкуренцията нямат задължителен характер за компетентния орган, то отправените в Решението на КЗК препоръки ще следва да бъдат обсъдени от законодателя, като бъде преценена тяхната основателност, естествено при отчитане на всички обществени интереси, включително и тези, свързани с главната цел на регулирането на адвокатската дейност, а именно – гарантирането на професионализма, отговорността и качеството на предоставяните услуги.