Семинар на тема: „Съдът на Европейски съюз и Национият съд – ролята на адвоката“

Приемането на България в Европейския съюз от 01 януари 2007 г. създаде условия за значителни промени в националната правна система на страната. Правните норми на ЕС и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург са част от вътрешното право на страните-членки на ЕС, като те се прилагат преимуществено в националните законодателства на тези страни, бидейки като част от тази общност.

Безспорни са значението и ролята на Съда на Европейския съюз в Люксембург (СЕС) за осъществяване на хармонизацията на Общностното с националното право. Моделът на интеграция на правото на ЕС в националните правни системи на държавите-членки не се постига чрез механично вграждане на наднационални източници на право, а се основава на принципи, утвърдени от съдебната практика на СЕС. Все повече нараства значението на адвокатите за ефективно упражняване на процесуалните права на гражданите и юридическите лица в рамките на националната юриспруденция и нейната европейска модернизация чрез цялостно познаване и прилагане на процедурата и практиката на СЕС. Тези проблеми и тяхното практическо решаване от практикуващите адвокати в рамките на процедурите пред СЕС, безценния поглед върху тях от страна на европейските съдии и академичният анализ от пр! едставители на юридическата доктрина, са основанието да бъдат посветени два дни на изучаване на ролята на адвоката във взаимодействието между СЕС и националните юрисдикции.

В тази връзка, на 25 и 26 септември 2015 г. в София бе проведен Семинар на тема: „Съдът на Европейски съюз и Национият съд – ролята на адвоката“, организиран от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale des Avocats – UIA) съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия.

Сред лекторите имаше съдии от Съда на Европейския съюз, включително и българския съдия в Общия съд в Люксембург – съдия Марияна Кънчева, както и български и чуждестранни адвокати с практика в съда, и университетски преподаватели.

Участие в семинара взеха и адв. Гроздан Добрев – Национален представител на UIA за България, адв. Катерина Граматикова и адв. Тодор Манев от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“.

Адв. Граматикова бе един от лекторите на семинара, като нейното изложение разгледа промените в българския Закон за адвокатурата в светлината на свободното предоставяне на адвокатски услуги и привеждането му в съответствие с Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. Обърнато бе внимание на рестриктивните разпоредби на Закона за адвокатурата преди промяната му през 2010 г., които предвиждаха, че само български граждани могат да бъдат адвокати, само български адвокати могат да създават адвокатски съдружия и адвокатски дружества; липсата на възможност за създаването на клон на чуждестранно адвокатско дружество, както и рестрикциите свързани с името на адвокатските дружества. Разгледана бе и наказателната про! цедура, инициирана от Европейската комисия, за нарушаване на Общностното право, която наложи измененията в Закона за адвокатурата.

Ефектите на тази законодателна промяна са няколко. На първо място, на европейските адвокати им бяха предоставени същите права и задължения, каквито имат и националните адвокати – право на всеки европейски гражданин, завършил право в България да се впише като адвокат, еднакви права и задължения за българските и европейските адвокати. На следващо място, на европейските адвокати им бе предоставена възможност да упражняват адвокатска професия в страната чрез създаване на клон на чуждестранно адвокатско дружество, както и възможността да бъдат съдружници в адвокатски дружества и да използват името на своята група.

Семинарът бе посетен от над 100 участници – адвокати и от цяла България, както и представители от страни от ЕС, които имаха възможността да повишат своята професионална квалификация, да обменят професионален опит и да установят полезни професионални и бизнес контакти.