ВАС окончателно отмени спорната Тарифа за таксите по ЗОП

С решение на петчленен състав на Върховния административен съд от 29.02.2016г., бе потвърдено решението на същия съд, с което бе отменено Постановление на Министерския съвет № 196/10 юли 2014 година за одобряване Тарифа за таксите, които се събират в производствата по глава единадесета от ЗОП пред КЗК и Върховния административен съд (обн. ДВ, бр. 58/15 юли 2014 година, в сила от 15 юли 2014 година).

С така приетата Тарифа, в един продължителен период от време, Комисията за защита на конкуренцията събираше такси по жалби срещу решения, действия и бездействия на възложители по ЗОП в размер от 2% от прогнозната стойност на поръчката, като максималната стойност на таксите достигаше 15 000 лева. Съответно, пропорционална бе и таксата за обжалване на решенията на КЗК пред Върховният административен съд, както и таксите по частните жалби срещу определения на КЗК.

С така приетата Тарифа се въведе за първи път административно производство, за воденето на което се събираше пропорционална такса и то в такъв голям размер. Това породи доста критики както сред юристите, така и сред участниците/кандидатите в процедурите по възлагане на обществени поръчки, тъй като по този начин силно се ограничи възможността на повечето участници на пазара да упражнят правото на жалба.

След сезиране на Върховният административен съд, последният отмени окончателно тази Тарифа, като освен процедурните нарушения по приемането на този акт, изразяващи се в нарушение на процедурата по общественото му обсъждане, съдът е приел, че така определения размер на таксите противоречи на изискванията, предвидени в Закона за държавните такси за определянето им, а именно: същите не са съобразени с доходите и имуществото на гражданите и на практика водят до ограничаване на конституционно гарантираните права на гражданите за достъп до правосъдие.

Към настоящия момент, предстои обсъждането и приемането на нов проект на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, която предвижда значително по-удачен метод за изчисляване на таксите по тези производства, като максималният размер, до който таксите може да достигнат, е ограничен до 5 000 лева (за поръчки на стойност над 5 000 000 лева). Предвижда се тази Тарифа да влезе в сила на 15.04.2016г. и да се прилага заедно с новия Закон за обществените поръчки, който ще действа от тази дата.