Изменения в Закон за чужденците в Република България

09.1_Amendments to the Foreign Nationals Act in the Republic of Bulgaria_January_14_TE_bg

В края на месец октомври 2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Президентът наложи вето върху същия, което не беше преодоляно от парламента, в резултат, на което спорните текстове бяха обсъдени отново на второ четене в пленарната зала.

Една от най-съществените измежду повторно приетите в средата на месец декември 2013 г. промени е създаването на нова точка 7 в чл. 25, ал. 1 от Закон за чужденците в Република България, предвиждаща връщане на възможността за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци, вложили сума в размер на 1 млн. лева в българска лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години. Обстоятелствата относно направеното вложение ще се установяват от Българската агенция за инвестиции. Поставено е условие за същия срок влогът да не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България, което е продиктувано от мотивите на президентското вето върху първоначалния текст на законопроекта. Освен правото на постоянно пребиваване, с § 3, т. 2 се създаде възможност посочената категория инвеститори да придобиват на българско гражданство по натурализация при облекчени условия (без необходимост от доказване владеене на българскиезик и без освобождаване от досегашното гражданство) една година след получаване статут на постоянно пребиваващ и при увеличаване на инвестицията при същите условия на закона до стойност най-малко 2 млн. лева или при осъществяване на вложение на не по-малко от 1 млн. лева в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Сред мотивите на вносителите на приетия законопроект се подчертава, че т. 7 в ал. 1 на чл. 25 от закона първоначално е въведена през 2009 г., като не е имало причини за отпадането й, тъй като положителните резултати от предвижданията й са осезаеми много кратко след влизането в сила на промените – броят на чужденците, инвестирали в български държавни ценни книжа, в български кредитни институции или в капитала на български търговски дружества се увеличава значително в сравнение с предходните години.

На следващо място се създаде възможност за чужденците, сключили преди повече от пет години граждански брак чуждестранни инвеститори, пребиваващи постоянно в страната на основание чл. 25, ал.1, т.6, т.7 от или т.8 от ЗЧРБ, да получат разрешение за постоянно пребиваване без да се прилага изискването за непрекъснато петгодишно пребиваване в България.

С новата разпоредба на чл.25, ал.1, т.17 от ЗЧРБ, се създаде ново основание за придобиване на право на постоянно пребиваване в България за лицата, получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 от Закона и поддържали вложението в продължение на 5 години.

Последната редакция на чл. 40, ал.1, т.1 от Закона, изрично предвижда, че правото на пребиваване на чужденец в Република България се отнема, когато вложението, за което е получил постоянно пребиваване бъде прекратено или прехвърлено на друго лице, преди изтичането на определения от закона срок, независимо от основанията за прекратяването или прехвърлянето. По този начин се цели да бъде предотвратено заобикалянето на закона от недобросъвестни чужденци, които се възползват от предоставените им права без да поддържат инвестицията.

С преходните и заключителните разпоредби на закона се въведоха изменения и допълнения на Закон за българското гражданство, като се предвиди, че като изключение от общия принцип, не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство на следните категории лица, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство:

1. лица – съпрузи на български граждани;

2. граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност

Приетите промени имат за цел привличане повече на брой инвеститори и по-големи по размер инвестиции, съответно увеличаване на абсолютната им стойност. Същевременно интересите на държавата са защитени посредством предвидените правомощия на Българската агенция за инвестиции, свързани с издаването на удостоверения за извършена инвестиция и следене дали същата е прекратена или прехвърлена.